Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 15 năm 2016 - 2017

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 6 cấp huyện có đáp án

Mã số: 05459. Đã có 1.344 bạn thử.

Đề thi  giải Toán qua mạng cấp huyện lớp 6

Mời các bạn cùng làm Đề thi Violympic môn Toán lớp 6 vòng 15 năm học 2016 - 2017 vừa được cập nhật trên hệ thống bài thi trắc nghiệm của VnDoc nhằm kiểm tra và đánh giá năng lực của bản thân với những kiến thức đã học được trên lớp. 

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 14 năm 2016 - 2017

Bài 1: Đừng để điểm rơi

Câu 1: Với a = -4; b = -5 thì tích a2b bằng... 

Câu 2:
Nếu x + 12 = 5 thì x = ...
Câu 3:
Cho số a ∈ N*, ta có kết quả phép tính 0 : (2a) bằng...
Câu 4:
Tập hợp A = {x ∈ NI 2 < x < 15} có ... phần tử
Câu 5:
Khi viết tất cả các số tự nhiên từ 1 đến 100 thì chữ số 2 được viết... lần
Câu 6:
Tập hợp các ước không nhỏ hơn 6 của 36 có số phần tử là:...
Câu 7:
Từ ba chữ số 0; 5; 9 ta có thể viết tất cả... số có ba chữ số, trong mỗi số các chữ số đều khác nhau
Câu 8:
Có tất cả... số có 4 chữ số
Câu 9:
Ba số lẻ liên tiếp có tích bằng 12075. Vậy tổng của ba số đó có giá trị là:...
Câu 10:
Cho x1 + x2 + x3 +...+ x49 + x50 + x51 =0 và x1 + x2 = x3 + x4 =...= x50 + x49 = 1. Khi đó x51 nhận giá trị là:...
Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: Một hình lập phương có cạnh là 7cm. Khi đó thể tích của hình lập phương đó là:... cm3 

Câu 2:
Giá trị lớn nhất của n thỏa mãn 10 < 3n < 91 là n =...
Câu 3:
Biết A = 5.415.99 - 4.320.89 và B = 5.29.619 - 7.229.276. Biết A : B có giá trị là:...
Câu 4:
Biết x ∈ B(8) và 8 < x ≤ 88. Số các giá trị của x thỏa mãn điều kiện trên là:...
Câu 5:
Tổng của 30 số tự nhiên liên tiếp là 2025. Giả sử d là ƯCLN của các số đó. Khi đó giá trị lớn nhất của d là:...
Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: Cho một số có hai chữ số, biết rằng nếu viết chữ số 0 xen giữa hai chữ số của số đó thì được số có ba chữ số gấp 9 pần số có hai chữ số ban đầu. Số đó chính là... 

Câu 2:
Tính 1 + 7 + 8 + 15 + 23 +...+ 259 =...
Câu 3:
Biết số nguyên x thỏa mãn: 34 + (21 - x) = (3747 - 30) - 3746. Vậy giá trị của x là...
Câu 4:
Khí hiệu n! là tích của các số tự nhiên từ 1 đến n. n! = 1.2.3...n. Khi đó tích S = 1.1! + 2.2! + 3.3! + 4.4! + 5.5! + 6.6! có giá trị là...
Câu 5:
Biểu thức A = 1 + 4 + 5 + 9 + 14 +... + 157 có giá trị là...
Câu 6:
Số tự nhiên nhỏ nhất có 9 ước nguyên dương là số...
Câu 7:
Cho số tự nhiên B = axby, trong đó a, b là các số nguyên dương khác nhau, x, y là các số tự nhiên khác 0. Biết B2 có 15 ước. Vậy B3 có tất cả... ước.
Câu 8:
Số tự nhiên nhỏ nhất chia 8 dư 6, chia 12 dư 10, chia 15 dư 13 và chia hết cho 23 chỉ có thể là...
Câu 9:
Giá trị của biểu thức A = 4524 - (864 - 999) - (36 + 3999) + 264 bằng...
Câu 10:
Cho a là số tự nhiên, biết rằng 264 chia a dư 24 còn 363 chia a dư 43. Vậy giá trị của a là...
Bắt đầu ngay
40 1.344