Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 16 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 6 có đáp án

Mã số: 03088. Thời gian: 60 phút. Đã có 11.599 bạn thử.

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 6 có đáp án

Violympic Toán lớp 6 - Mời các bạn học sinh lớp 6 tiếp tục tranh tài với vòng thi 16 (bắt đầu mở từ ngày 11/03/2016) của Cuộc thi giải Toán qua mạng với bài test Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 16 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com. Vận dụng kiến thức đã học cùng kĩ năng giải Toán nhanh nhạy của mình để chinh phục vòng thi mới nhất này nhé!

Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm
Câu 1.1:
Kết quả của phép tính: I(-105) + (-15)I + I(-111) - (-31)I là ...........
Câu 1.2:
Số thứ 9 của dãy số: -103; -94; -85; -76; ...... có giá trị là: .........
Câu 1.3:
Kết quả của phép tính: 8273 + (-111) + 227 + (-389) là .........
Câu 1.4:
Tìm số nguyên x, biết x thỏa mãn: 2x + (-12) = -I-58I
Trả lời: x =.......
Câu 1.5:
Cho đoạnt hẳng AB dài 18cm. C là điểm nằm giữa A và B. Gọi M là trung điểm Ac và N là trung điểm của CB. Độ dài đoạn MN là .......... cm.
Câu 1.6:
Cho 3 điểm M, N, P thẳng hàng và điểm N nằm giữa hai điểm M, P. Gọi E và F tương ứng là trung điểm của các đoạn thẳng MN, NP. Biết MN = 5cm. NP = 9cm. Khi đó độ dài đoạn EF là ......... cm.
Câu 1.7:
Trên tia Ot vẽ đoạn thẳng OA = 4cm, OB = 3OA, trên tia đối của tia Ot vẽ đoạn thẳng OC = 2OB. Khi đó tổng độ dài: AB + BC + CA là .......... cm.
Câu 1.8:
Cho a là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 7, biết rằng sau khi xóa đi chữ số 7 thì a giảm đi 484 đơn vị. Vậy a = ............
Câu 1.9:
Cho đoạn thẳng AB và một điểm M nằm ngoài đường thẳng AB. Gọi C là một điểm thuộc tia AB và nằm giữa A, B. Biết số đo góc AMB = 90o, góc BMC = 30o.
Số đó góc AMC = ..........o.
Câu 1.10:
Biết A = 62xy427 chia hết cho 99. Khi đó x + y = ..........
Bài 2: Đi tìm kho báu
Câu 2.1:
Tìm số nguyên x, biết: 9 - (27 - x) = -I-27I - 15
Trả lời: x = .........
Câu 2.2:
Tìm số nguyên x thỏa mãn: x + (-53) = I-100I - (-37)
Trả lời: x = ...........
Câu 2.3:
Số cặp số nguyên x, y thỏa mãn: 5/x - y/3 = 1/6 là: .........
Câu 2.4:
Cho các tia OB, OC thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia OA. Gọi M là tia phân giác của góc BOC. Biết góc AOB = 100o, góc AOC = 60o.
Số đo góc AOM = ...........o.
Câu 2.5:
Cho a là số tự nhiên nhỏ nhất khác 0. Biết rằng a nhân với 5/12 và 10/21 ta được kết quả đều là các số tự nhiên. Vậy số tự nhiên a là ...........
Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ
Câu 3.1:
Giá trị của biểu thức: A = 125.(-24) + 24.225 + 26.(-125) - 125.(-36) là ............
Câu 3.2:
Giá trị của biểu thức A = (-15).x + (-7).y, biết x = -4; y = -5 là ..........
Câu 3.3:
Số số nguyên x thỏa mãn: (x + 4) chia hết cho (x + 1) là: ............
Câu 3.4:
Giá trị nguyên của biểu thức: A = 4x - 5y, biết x = -8; y = -5 là ............
Câu 3.5:
Số các giá trị nguyên của n thỏa mãn để biểu thức: Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 16 có giá nguyên là: .............
Câu 3.6:
Biết rằng 2/3 + 1/3 : x = -1. Khi đó giá trị x = ............
Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất.
Câu 3.7:
Số cặp số nguyên x, y thỏa mãn điều kiện: 3/x + y/3 = 5/6 là ......... cặp.
Câu 3.8:
Cho A là số tự nhiên, biết A chia hết cho 5, chia hết cho 49 và A có 10 ước nguyên dương. Vậy số tự nhiên A là: ................
Câu 3.9:
Cạnh của một hình vuông tăng 20% thì diện tích của nó sẽ tăng ..........%.
Câu 3.10:
Cho hình chữ nhật ABCD, cạnh AB tăng 36m, cạnh BC giảm 16%. Biết rằng diện tích mới lớn hơn diện tích cũ là 5%.
Độ dài cạnh AB sau khi tăng là ........ m.
Bắt đầu ngay
277 11.599