Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 2016 - 2017

Giải Toán trên mạng Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 2016 - 2017 có đáp án

Mã số: 04537. Thời gian: 60 phút. Đã có 5.260 bạn thử.

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 2016 - 2017

Cuộc thi Giải Toán qua mạng Violympic lớp 8 năm 2016 - 2017 đã chính thức mở cửa. Thông qua những bài tập thực hành cơ bản cũng như nâng cao, Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 2016 - 2017 nhằm giúp các bạn tập làm quen với các dạng đề kiểm tra trong chương trình học. Những đề này sẽ giúp các bạn củng cố cũng như rèn luyện một cách tốt nhất kỹ năng làm bài của mình. Chúc các bạn hoàn thành bài thi nhanh và chính xác nhất!

Tham khảo thêm: Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 2 năm 2015 - 2016

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau
Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 2016 - 2017
Trả lời: Các cặp số bằng nhau là:
Các đáp án được cách nhau bởi dấu (;)
Bài 2: Cóc vàng tài ba
Câu 1:
Cho phân số 13/29. Phải thêm vào cả tử số và mẫu của phân số đó với số k để được phân số mới có giá trị bằng 1/3. Khi đó k = ...
Câu 2:
Cho ΔABC = ΔMNP. Biết A = 50º; B = 70º. Số đo của P là:
Câu 3:
Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 2016 - 2017 (bài 2 - câu 3)
Câu 4:
Nếu √x = 2 thì x² bằng:
Câu 5:
Cho tam giác ABC có A = 70º; B = 80º.
Tia phân giác của góc A và B cắt nhau tại I.
Số đo của góc AIB là:
Câu 6:
Khi x = -1/2 thì |x + 1| + |x - 2| + |x| bằng giá trị nào dưới đây?
Câu 7:
Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 2016 - 2017 (bài 2 - câu 7)
Câu 8:
Cho ΔABC = ΔDBC. Biết  = 140º và AB = AC. Số đo của góc DBC là:
Câu 9:
Giá trị của biểu thức:
M = x + 2y + 3z biết (x + 2y)² + (y - 1)² + (x - z)² = 0 là:
Câu 10:
Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 2016 - 2017 (bài 2 - câu 10)
Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Hãy viết số thích hợp vào chỗ .... (Chú ý: Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1:
Một hình thang có thể có nhiều nhất ..... góc tù
Câu 2:
Cho tứ giác ABCD. Có góc A = 123º, góc B = 99º, góc C = 86º. Tìm số đo góc D?
Trả lời: Số đo góc D = ... º
Câu 3:
Hệ số của x² trong biểu thức A = (2x - 1)(3x² - 5x + 6) là ....
Câu 4:
Giá trị của biểu thức (x + y)(x - xy + y²) tại x = 4 và y = -3 là:
Câu 5:
Giá trị của x thỏa mãn (x - 2)(x² + 2x + 4) + 35 = 0 là ...
Câu 6:
Cho tứ giác MNPQ có góc M bằng góc N, góc N = 135º, góc Q = 87º. Số đo góc M là ....º
Câu 7:
Cho tam giác ABC vuông tại C trung tuyến CM. Biết CA = 3cm, CB = 4cm. Độ dài CM là ... cm
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)
Câu 8:
Giá trị của biểu thức (x - y)(x² + xy + y²) tại x = 1 và y = -2 là ...
Câu 9:
Số cặp số nguyên dương (x,y) để biểu thức P nhận giá trị là số nguyên Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 2016 - 2017 (bài 3 - câu 9) là ....
Câu 10:
Giá trị của biểu thức x(x + y) + y(y - x) tại x = 6 và y = -8 là ....
Bắt đầu ngay
49 5.260