Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 18 năm 2016 - 2017

Luyện thi giải Toán qua mạng lớp 9 có đáp án

Mã số: 05626. Đã có 1.172 bạn thử.

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 9 cấp tỉnh thành phố 

Các em học sinh lớp 9 đã sẵn sàng thử sức với phòng thi mới cuộc thi giải toán qua mạng Violympic chưa? Vndoc xin gửi tới các em Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 18 năm 2016 - 2017, hãy tự tin thể hiện khả năng học toán của mình nhé. Chúc các em đạt kết quả tốt nhất!

Làm thêm: Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 17 năm 2016 - 2017

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn

Trả lời: 
...<...<...<...<...<...<...<...<...<...
Bài 2: Đập dế
Câu 1
Khoảng cách từ điểm A(2;0) đến đường thẳng  là?
Câu 2:
Cho Parabol (P): y = -x2 và đường thẳng (d) có hệ số góc m đi qua điểm M(-1; -2). Khi (d) cắt (P) tại hai điểm A, B thì yA + yB có giá trị lớn nhất là?
yA, yB theo thứ tự là tung độ của hai điểm A và B
Câu 3:
Cho tam giác ABC cân tại A và nội tiếp trong đường tròn (O). Biết số đo cung lớn BC là 2420, tia AO cắt cung nhỏ BC tại E. Khi đó số đo góc BOE là?
Câu 4:
Cho tam giác cân ABC có góc B = 1200, AC = 12. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có độ dài là?
Câu 5:
Tổng bình phương các nghiệm của phương trình (√x - 1)3 + (√x - 3)3 = 8(√x - 2)3 là?
Câu 6:
Cho hệ phương trình . Giá trị lớn nhất của m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x;y) mà 2xy = 1 là?
Câu 7:
Tích các nghiệm của phương trình √(2x - 3) + √(5 - 2x) = 3x2 - 12x + 14 là?
Câu 8:
Cho Parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = (m + 1)x - m. Tập hợp các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1, x2 thỏa mãn Ix1I + Ix2I =2017 là?
Câu 9:
Số nghiệm của hệ phương trình  là?
Câu 10:
Tìm giá trị nhỏ nhất của x + y biết x và y là các số nguyên thỏa mãn phương trình 2x6 + y2 - 2x2y = 320. Giá trị nhỏ nhất của x + y là?
Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm
Câu 1: 
Tìm giá trị của m để ba đường thẳng (d1): 5x + 11y = 8; (d2): 10x - 7y = 74; (d3): 4mx + (2m-1)y = m + 2 đồng quy 
Trả lời: ......
Câu 2:
Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH. Gọi M, N thứ tự là hình chiếu của H trên AB và AC. Cho biết AB = 3; AC = 4. Khi đó MA.MB + NA.NC + HB.HC = ?
Trả lời: ......
Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất
Câu 3:
Tìm m để 2 đường thẳng y = x + m -1 và y = 2x + 4 - m cắt nhau tại 1 điểm nằm trên trục tung 
Trả lời: ......
Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất
Câu 4:
Tìm m để phương trình x2 - 2(m + 1)x + m2 + 3 = 0 có hai nghiệm phân biệt trong đó 1 nghiệm bằng 2
Trả lời: ......
Câu 5:
Một đội công nhân xây dựng hoàn thành công trình với mức 420 ngày công thợ. Hãy tính số người của đội đó biết nếu đội vắng 5 người thì số ngày hoàn thành công việc sẽ tăng thêm 7 ngày 
Trả lời: ......
Câu 6:
Cho phương trình x2 - 2(m + 1)x + 2m + 1 = 0. Tập hợp các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1; x2 là hai kích thước của hình chữ nhật có đường chéo bằng √10. 
Trả lời: ......
Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
Câu 7:
Cho phương trình x2 - (3m  - 2)x + m + 1 = 0. Tập hợp các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 và x2 thỏa mãn 5x1 - x2 = 5 có số phần tử là?
Trả lời: ......
Câu 8:
Cho phương trình x2 - x + m - 2 = 0. Có tất cả bao nhiêu giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 và x2 thỏa mãn 
Câu 9:
Qua đỉnh A của hình vuông ABCD cạnh là 2√2, vẽ một đường thẳng cắt cạnh BC ở M và cắt đường thẳng DC ở N. Khi đó  bằng?
Trả lời: ......
Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất
Câu 10:
Biết (a;b) thỏa mãn đẳng thức  sao cho a đạt giá trị lớn nhất. Khi đó a + b = ?
Trả lời: ......
Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất
Bắt đầu ngay
6 1.172