Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 9 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán tiếng Anh qua mạng lớp 2

Mã số: 03137. Thời gian: 60 phút. Đã có 18.858 bạn thử.

Đề thi giải Toán tiếng Anh qua mạng lớp 2

Mời các bạn học sinh lớp 2 thử sức với vòng 9 của Cuộc thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng năm 2015 - 2016 với bài test Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 9 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com. Vận dụng khả năng đọc hiểu tiếng Anh cùng với kĩ năng giải Toán để chinh phục những câu hỏi trong bài thi nhé!

Exam nunber 1: Cóc vàng tài ba
Question 1:
Which of the following number is even number?
Question 2:
How many stars are there outside the circle?
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 9
Answer: There are ............ stars outside the circle.
Question 3:
What is the fourth letter in the following row from the right to the left?
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 9
Question 4:
Which of the following number is odd number?
Question 5:
Which clock shows 17:15 pm?
Question 6:
Three child: Mark, Andy, Mary go to supermartket to buy candy. Each child buy 5 candy packages. How many candy packages do they buy in total?

Question 7:
What time does the clock show?
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 9
Question 8:
How do you make 25?
Question 9:
How do you make 2?
Question 10:
Four child: A, B, C, D are going to pick flower. Each child picks four flower. How many flowers do they pick in total?
Exam number 2: Vượt chướng ngại vật
Question 1:
Mary has 8 packets of candy. If each packet has 5 candies then Mary has ........... candies in total.
Question 2:
How many quadrilaterals are there in the picture?
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 9
Question 3:
Find the value of x such that: x + x + 7 = 27
Question 4:
Choose the expression that result in the same result as: 5 x 2 x 2
Question 5:
Which of the picture show the number of the stars that is an even number?
Exam number 3: Fill in the blank with the suitable number
Question 1:
Find the value of y such that
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 9
Answer: Y = ..........
Question 2:
Given the quadrilateral ABCD like the following picture:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 9

Find the perimeter of ABCD, in cm.
Answer: The perimeter of ABCD is .............. cm.
Question 3:
Calculate:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 9
Answer: ...........
Question 4:
Find the value of x such that
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 4 vòng 9
Answer: X = .................
Question 5:
Calculate:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 9
Answer: ..............
Question 6:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 9

How many numbers are there in the table that are greater than 49?
Answer: There are ............ numbers.
Question 7:
Calculate:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 9
Answer: ...............
Question 8:
Calculate:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 9
Answer: ...................
Question 9:
Each pack of pencil has 5 pencils. A teacher bought nine packs then how many pencils does the teacher have in total?
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 9
Answer: The teacher has ............. pencils.
Question 10:
There are five little pigs. How many legs and tails do they have?
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 9
Answer: They have ........... legs and tails.
Bắt đầu ngay
252 18.858