Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán tiếng Anh qua mạng lớp 3 có đáp án

Mã số: 04197. Thời gian: 60 phút. Đã có 5.595 bạn thử.

Đề thi giải Toán tiếng Anh qua mạng lớp 3

Sau đây VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh lớp 3 bài test Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2015 - 2016. Tham gia làm bài để thử sức với Cuộc thi giải Toán tiếng Anh qua mạng và làm quen với các dạng toán mới. Chúc các em học tốt!

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 9 năm 2015 - 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu Học Thị Trấn Ân Thi, Hưng Yên năm học 2015 - 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu Học Nguyễn Khuyến, Đắk Lắk năm học 2014 - 2015

Tải đề thi học kỳ 2 lớp 3 các môn

Exam number 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 1
Answer:
(6) < ..... < ..... < ..... < .... < .... < ....
Nhập số thứ tự của các giá trị vào chỗ chấm để được dãy giá trị theo thứ tự tăng dần
Exam number 2: Đi tìm kho báu
Question 1:
How many days are in a week?
Answer: There are .......
Question 2:
Find x if x : 7 = 5
Answer: x = ......
Question 3:
Which is the same as 31 - 5?
Question 4:
Choose the expression that the result is 13?
Question 5:
Pox is the sixth student in line and there are three students behind in the line.
How many students are there in the line?
Exam number 3: Fill in the blank with the suitable sign (>, =; <)
Question 1:
Mrs. Jane buys three egg trays. One of them is shown in the picture below. How many eggs does she have?
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 1
Answer: She has ........ eggs.
Fill in the blank with the suitable numbers
Question 2:
21cm : 3 = ........ cm
Question 3:
Find x such that x - 23 = 45
Answer: x = .......
Question 4:
How many circles are there?
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 1
Answer: There are ........... circles.
Question 5:
4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 = 4 x M
The value of M is ........
Question 6:
A pen cost 2 dollars. Jenny buys five pens. How much does Jenny pay
Answer: Jenny pays ........ dollars for five pens.
Question 7:
How many numbers greater than 23 are there?
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 1
Answer: There are ....... numbers.
Question 8:
If 35 : 5 x X = 0 then X = .........
Question 9:
How many blue circles are there in the following picture?
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 1
Answer: There are ......... blue circles.
Question 10:
Find x such that: x + 28 = 42
Answer: x = ........
Bắt đầu ngay
111 5.595