Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 4 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán tiếng Anh qua mạng lớp 3 có đáp án

Mã số: 04185. Thời gian: 60 phút. Đã có 2.493 bạn thử.

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3

Cùng thử sức với Cuộc thi giải Toán tiếng Anh qua mạng qua bài test Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 4 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com. Bài test gồm có 3 phần với các dạng bài chủ yếu xoay quanh nội dung kiến thức trong chương trình Toán học lớp 3 sẽ giúp các em rèn luyện và củng cố kiến thức. Chúc các em học tốt!

Tải đề thi học kỳ 2 lớp 3 các môn

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 6 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 8 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 9 năm 2015 - 2016

Exam number 1: Đi tìm kho báu
Question 1:
Multiply: 7 x 1 = .......
Question 2:
Multiply: 7 x 2 = .........
Question 3:
Multiply: 7 x 3 = .......
Question 4:
Multiply: 7 x 4 = .......
Question 5:
Multiply: 7 x 5 = ........
Question 6:
Multiply: 7 x 6 = ......
Question 7:
How many flowers are there?
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 4
Answer: There are .......... flowers.
Question 8:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 4
Bob caught ......... fish.
Question 9:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 4
Peter caught .......... fish.
Question 10:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 4
Jack caught ........... fish.
Exam number 2: Cóc vàng tài ba
Question 1:
Divide: 70 : 7 = ......
Question 2:
Divide: 42 : 7 = .......
Question 3:
Divide: 63 : 7 = ........
Question 4:
Find y such that 21 : y = 7
Answer: y = .........
Question 5:
If 28 : x = 7 then x = .......
Question 6:
Plant tree 
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 4
If Anna plants 24 trees then Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 4= ........ trees.

Question 7:
Find X such that 7 x X = 42
Answer: X = ......
Question 8:
Each bag has 7 potatoes. How many potatoes are there in the nine bags?
Answer: ..........
Question 9:
A pet store has 7 fish tanks. This is one of them. How many fish does the store have?
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 4
Answer: ........
Question 10:
If X x 3 = 7 x 6 then X = .......
Exam number 3: Tìm cặp bằng nhau
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 4
Answer:
(1) = .....; (2) = ....; (3) = ....; (5) = .....; (6) = ....; (8) = .....; (10) = ....; (13) = ....; (15) = .....; (16) = ......
Nhập số thứ tự của các giá trị vào chỗ chấm để được các cặp giá trị bằng nhau
Bắt đầu ngay
51 2.493