Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 8 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán Tiếng Anh trên mạng lớp 3

Mã số: 03003. Thời gian: 60 phút. Đã có 22.378 bạn thử.

Đề thi giải Toán Tiếng Anh trên mạng lớp 3

Mời các bạn học sinh lớp 3 tiếp tục thử sức với vòng 8 (vòng thi cấp quận/huyện) của Cuộc thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng năm 2015 - 2016 qua bài test Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 8 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com. Vận dụng kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh và kiến thức Toán học để tìm ra đáp án cho từng câu hỏi nhé! Chúc các em thi tốt!

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Phúc Thuận 2, Thái Nguyên năm học 2015 - 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu Học Thị Trấn Ân Thi, Hưng Yên năm học 2015 - 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu Học Nguyễn Khuyến, Đắk Lắk năm học 2014 - 2015

Tải đề thi học kỳ 2 lớp 3 các môn

Exam number 1: Choose consecutively the cells with the increasing value to remove them from the table. (Sắp xếp)

Answer: 
(15) < ....... < ..... < ....... < ...... < ....... < .........
Nhập số thứ tự của các ô vào chỗ (....) cho thích hợp để được dãy số tăng dần
Exam number 2: Fill in the blank with the suitable number
Question 1:
Find x such that x + 34 = 99
Answer:  ............ 
Question 2:
Write the missing number in the blank

Answer: The missing number is ..............
Question 3:
Calculate: 123 + 456
Answer: ...........
Question 4:
Write in numbers “Nine hundred and twenty – two”
Answer: ...............
Question 5:
Each box has 12 color pencils. How many pencils are in 3 of these boxes?
Answer: There are ........... pencils.
Question 6:
Two apples weight 100 gram. Then ten apples weight ….gram.
Answer: Ten apples weight ........... gram.
Question 7:
Write the missing number in the blank

Answer: The missing number is ............
Question 8:
Write the missing number in the blank

Answer: The missing number is ............
Question 9:
There are 56 students lining up in rows, there 7 students in each row. How many rows are there?
Answer: There are .............. rows.
Question 10:
The perimeter of rectangle ABCD is 20cm and the length of segment AB is 6cm. What is the length of segment BC?
Answer: The length of segment BC is ............cm.
Exam number 3: Vượt chướng ngại vật
Question 1:
Which number makes the equation true?
163 + 100 = ........... + 102
Question 2:
Find the value of x is ......
Question 3:
Which number is smallest?
 123   132   321   231   
Question 4:
What time will it be in 30 minutes?
Question 5:
What is the perimeter?
Bắt đầu ngay
596 22.378