Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 9 năm 2014 - 2015

Đề thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng lớp 4 có đáp án

Mã số: 02967. Thời gian: 60 phút. Đã có 25.614 bạn thử.

Đề thi giải Toán Tiếng Anh trên mạng lớp 4 có đáp án

Bài test Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 9 năm 2014 - 2015 là một mẫu đề thi mà VnDoc muốn giới thiệu đến các em học sinh lớp 4 với mục tiêu giúp các em ôn tập và chuẩn bị cho các vòng thi tiếp theo của Cuộc thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng năm 2015 - 2016. Tham gia test ngay để kiểm tra xem trình độ kiến thức của mình đang ở mức nào và có kế hoạch ôn tập hiệu quả nhé!

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 10 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 7 năm 2015 - 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Phúc Thuận 2, Thái Nguyên năm học 2015 - 2016

Tải đề thi học kỳ 2 lớp 4 các môn

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number
Question 1:
Mary reads four books every month. She is busy and reads only one book on March. On September, she takes a break and does not read any books. What is the number of books that Anna reads in one year?
Answer: She reads ......... books.
Question 2:
Four boxes of chocolate candies are equivalent to eight hundred candies. The number of candies is the same for all boxes. How many candies are in each box?
Answer: There are ...... candies in each box.
Question 3:
If y is a natural number and y/9 < 7/12 then the greatest value of y is ...........
Question 4:
5/4 of 2 kg is ........... g.
Question 5:
Calculate: (247 x 315 + 246 x 314) x (98 x 47 - 94 x 49) = ............
Question 6:
If x is a natural number and 7/9 < x/12 then the smallest value of x is ............
Question 7:
The product of four consecutive natural numbers is 570024. Their sum is ...............
Question 8:
The smallest number such that the product of all it's digits is 20 is ............
Question 9:
If B is not divisibly by 24 and B is the greatest 5-digit number that the sum of all digits is 21 then B = ...........
Question 10:
If 324/483 = 108/x then the value of x is ...............
Exam number 2: Help the Miners to go through the maze by answering questions to reach the destination. (Đi tìm kho báu)
Question 1:
Calculate: 
Question 2:
Add and simplify your answer: 1/5 + 3/10 + 1/2 = .............
Question 3:
Find x if 
Answer: x = ...........
Write the fraction in the simplest form.
Question 4:
Calculate: 7/45 + 5/3 - 7/5 = ...........
Write the fraction in the simplest form.
Question 5:
Find y if y x 168 = 23 + 25 + 27 + ..... + 105
Answer: y = ............
Exam number 3: Choose the most suitable answer in 4 available answers. (Cóc vàng tài ba)
Question 1:
Which of the following calculations euqals 5/36?
Question 2:
Jane bought 4 products on 2 types. Their price was shown in the table:
Đề thi violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 9
She paid $80 and had $5 left.
How many products on type 1 did she buy?
Question 3:
Which of the following fractions is the greatest?
Question 4:
Sara's car weighs 41/6 tons and Anna's car weighs 3 tons. Which of the following statements is true?
Question 5:
The sum of odd numbers from 823 to 2015 is ..............
Question 6:
Let A = abc x dec. Which of the following numbers can not be A?
Question 7:
Which of the following numbers is in the sequence: 25; 28; 31; 34; 37; ..........
Question 8:
Bob buys three times as many apples as Peter. Mia buys 7 apples more than Bob and 19 apples more than Peter. How many apples do they buy together? Choose the correct answer.
Question 9:
How many natural numbers between 1000 and 4000 are there for which the thousands digit equals the sum of the other three digits?
Answer: There are ....... numbers.
Question 10:
Let M = 91011121314..... (M is written by consecutive natural numbers)
If M has 175 digits then when M divided by 5, the remaider is ..........
Bắt đầu ngay
816 25.614