Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 8 năm 2014 - 2015

Đề thi giải Toán tiếng Anh qua mạng lớp 5 có đáp án

Mã số: 02942. Thời gian: 60 phút. Đã có 10.707 bạn thử.

Đề thi giải Toán tiếng Anh trên mạng lớp 5 có đáp án

Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 5 có đầy đủ tài liệu ôn tập cho các vòng thi tiếp theo của Cuộc thi giải Toán tiếng Anh qua mạng năm 2015 - 2016, VnDoc xin giới thiệu bài test Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 8 năm 2014 - 2015. Tham gia làm bài để hệ thống và củng cố kiến thức, đồng thời làm quen với các dạng câu hỏi, từ đó đưa ra phương hướng ôn tập đúng đắn, hiệu quả. Chúc các em thi tốt!

Exam number 1: Đi tìm kho báu
Question 1:
185,4 - 5,36 = ............
Which answer is correct?
Question 2:
Calculate: 124,7 : 100 + 45,18 = ..............
Question 3:
Look at these numbers
5,586         0,293             0,675                5,595
Two numbers in the box have a sum of 6,261 are .............
Question 4:
Brick is $28,25 per 25kg. How much is 350kg of brick?
Answer:
Question 5:
If X is a natural number and 0,5 x X > 8,3 then the smallest value of X is ............
Exam number 2: Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value. (Tìm cặp bằng nhau)

Answer:
(1) = ......; (2) = ......; (3) = .......; (4) = .....; (5) = ......; (6) = ......; (7) = ........; (8) = ......; (11) = ......; (15) = .......
Nhập số thứ tự của các ô vào chỗ (....) cho thích hợp để được các cặp giá trị bằng nhau.
Exam number 3: Fill in the blank with the suitable number (Note: write decimal number with the comma between number part and fraction part. Ex: 0,5)
Question 1:
Find x such that 2,89 < x < 11,01 and x are even natural numbers. 
Answer: ................
(Write numbers in the order from smallest to greatest and use ";")
Question 2:
2,3m + 6,8m = ......... dm.
Question 3:
7m4dm= ........... cm2.
Question 4:
123004,64 : 10000 = ...............
Question 5:
15% of 370kg = .................g
Question 6:
2m3dm+ 1m35cm= ........... cm2.
Question 7:
The perimeter of the star equals the perimeter of the regular hexagon. Each side of the hexagon is 16cm long. Each side of the star is ........... cm long.
Question 8:
Jane bought jelly beans. She gave 9/11 of them for Jack. If Jane kept 36 jelly beans then she bought .......... jelly beans in total.
Question 9:
Tina works 17 hours a week (Monday to Friday). Last week she worked 4,5 hours on Monday; 5 hours on Tuesday; 2,2 hours on Wednesday and 1,5 hours on Thursday. She worked ......... minutes on Friday.
Question 10:
The value of 2,73 + 4,23 + 5,73 + 7,23 + 8,73 + 10,23 + 11,73 + 13,23 +14,73 + 16,23 + 17,73 is .....................
Bắt đầu ngay
431 10.707