Đề thi Violympic Toán Tiếng việt lớp 3 vòng 1 năm học 2018 - 2019

Đề thi Toán qua mạng lớp 3 có đáp án

Mã số: 10048. Đã có 12.017 bạn thử.

Đề thi Toán trên mạng lớp 3 có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến giải Toán trên mạng lớp 3 vòng 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề luyện thi Violympic lớp 3 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Toán qua mạng Internet gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp bạn đọc ôn tập kiến thức đã học và đạt điểm cao trong những vòng thi Violympic Toán Tiếng Việt sắp tới.

Một số đề luyện thi trực tuyến lớp 3 khác:

Bài thi số 1. Chọn đáp án đúng.
1. Thùng dầu có 75 lít dầu. Sau khi lấy ra 27 lít dầu thì số dầu còn lại là ......... lít.
2. Bao gạo thứ nhất có 35 kg gạo. Bao gạo thứ hai có 29 kg gạo. Hỏi cả 2 bao gạo có bao nhiêu kg gạo?
Trả lời: Cả hai có ..........kg gạo.
3. Tính: 67 + 49 = ....
4. Tìm x biết x + 251 = 694
Trả lời x = .............
5. Tổng của số lẻ bé nhất có 3 chữ số và số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là ...........
6. .......... + 237 = 569
Điền số thích hợp vào chỗ trống.
7. Tìm x biết 54 < x - 48 < 56
Trả lời: x = ...........
8. Trong thùng có 200 gói bánh. Lần thứ nhất, người đó lấy ra 16 gói bánh, lần thứ hai người đó lấy ra 34 gói bánh. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu gói bánh?
Trả lời: Trong thùng còn lại số gói bánh là: .............. gói.
Bài thi số 2. Sắp xếp những đáp án dưới đây theo thứ tự tăng dần.
a. 54 + 128 + 46 f. 698 k. 55 q. 9
b. 19 g. 89 - 15 m. Số liền sau 404 r. 14 + 78 + 86
c. 170 h. 199 n. 47 s. 700
d. 76 - 43 i. 39 o. 81 - 27 t. Số lẻ lớn nhất bé hơn 651
e. 16 + 75 j. 2 p. 202 u. 96
Ví dụ: v < x < ....
Dùng dấu "<" phân cách đáp án.
Bài thi số 3. Chọn/ Điền đáp án đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây.
1. Mỗi hộp có 4 chiếc cốc. Hỏi 5 hộp có tất cả mấy chiếc cốc?
Trả lời: 5 hộp có .......... chiếc cốc.
2. Lấy 14 chia cho số liền trước của 3 được kết quả là :
3. Tính:
30 : 3 - 4 = ............
4. Một sợi dây 1m 2 dm. Người ta cắt sợi dây đó ra thành 4 đoạn bằng nhau. Độ dài của mỗi đoạn là .... dm.
5. Tìm số tự nhiên a bé nhất sao cho 4 x a > 13
Trả lời: a = ......
6. Tích của 2 và 4 là ...........
7. Tìm x biết x : 5 = 4
Trả lời: x = .........
8. Trong các số tự nhiên từ 34 đến 56 có tất cả bao nhiêu số chẵn?
9. Tính 57 + 36 - 28 = .....
10. Số tự nhiên có hai chữ số lớn hơn 50 mà tích các chữ số bằng 12 là .........
Bắt đầu ngay
226 12.017