Đề thi Violympic Toán Tiếng việt lớp 3 vòng 1 năm học 2018 - 2019 số 2

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 3 có đáp án

Mã số: 10049. Đã có 4.808 bạn thử.

Đề thi Toán trên mạng lớp 3 có đáp án mới nhất

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến giải Toán trên mạng lớp 3 vòng 1  có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề luyện thi Violympic lớp 3 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện thi Toán Violympic lớp 3 gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm khác nhau giúp học sinh lớp 3 ôn tập kĩ lưỡng trước khi tham gia vòng thi Violymlic Toán Tiếng Việt tiếp theo.

Một số đề luyện thi trực tuyến lớp 3 khác:

1. Tính 165 + 203 = ....
2. Tìm x biết: 789 - x - 251 = 302
Trả lời: x = .....
3. Tìm 1 số tự nhiên mà khi nhân số 5 với số đó thì được kết quả là 40.
Trả lời: Số cần tìm là ..........
4. Tính:
12 : 2 = ....
5. Điền dấu thích hợp vào chỗ trống.
37 + 25 .... 27 + 35
6. Tam giác ABC có độ dài các cạnh như sau: AB = AC = 24 cm, BC = 32 cm.
Chu vi của tam giác ABC là:
7. Tổng của hai số là 324. Nếu tăng số hạng thứ nhất thêm 45 đơn vị, giảm số hạng thứ hai đo 20 đơn vị thì tổng mới là:
8. Số tự nhiên có hai chữ số bé hơn 40 mà tổng các chữ số bằng 8, và tích các chữ số bằng 15 là: ..........
9. Tổ Một có 5 bàn. Cô giáo xếp mỗi bàn ngồi 2 bạn. Hỏi tổ Một có bao nhiêu bạn?
Trả lời: Tổ Một có ........... bạn.
10. Cho 5 x 7 + ...... = 37
Số thích hợp điền chỗ chấm là ...........
11. Tìm x biết: 234 + 102 + x = 586
Trả lời x = .......
12. Số bút chì màu mà Lan có là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số mà chữ số hàng chục là chẵn. Lan có nhiều hơn Mai 16 cái bút chì màu. Hỏi Mai có bao nhiêu bút chì màu?
13. Cho 3 chữ số 0; 3; 6. Viết được tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau từ 3 chữ số đã cho?
14. Tính:
24 : 3 = ..........
15. Tính:
3 x 5 = ....
16. Tìm số tự nhiên a lớn nhất sao cho a x 5 < 15
Trả lời a = .....
17. Có 15 bông hoa chia đều vào 3 lọ. Mỗi lọ có ............. bông hoa.
18. Số lớn nhất trong các số 899; 900; 796; 875 là
19. Hiệu hai số là 476. Nếu giữ nguyên số bị trừ và giảm số trừ bị đi 22 đơn vị thì hiệu mới là:
20. Cho 3 số 1; 2; 4. Viết được tất cả bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số khác nhau từ 3 chữ số đã cho?
Trả lời: Viết được ........ số.
21. Số gồm 2 chục và 3 đơn vị là:
22. Tìm a biết 4 x a = 32
Trả lời: a = ..........
23. Tích của 2 với số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là: .............
24. Điền dấu thích hợp.
24 : 4 ........ 28 : 4
25. Hiệu hai số kém số bị trừ 78 đơn vị. Tìm số trừ của phép trừ đó.
26. Tính: 91 - 75 = ...
27. Sợi dây thứ nhất dài 1m3dm. Sợi dây thứ hai dài hơn sợi dây thứ nhất 8 dm. Độ dài sơi dây thứ hai là:
28. Tính 28 + 47 = ....
29. Hình tam giác ABC có độ dài 3 cạnh đều bằng 4dm. Chu vi của tam giác ABC là .... dm.
30. Một lớp học có 20 bạn. Cô giáo cần chia lớp để thảo luận nhóm, mỗi nhóm có 1 bạn nhóm trưởng và 4 bạn thành viên. Hỏi cô giáo cần chia bao nhiêu nhóm?
Trả lời: Cần chia số nhóm là ........ nhóm.
Bắt đầu ngay
46 4.808