Đề trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A số 2

Đề thi trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A có đáp án

Mã số: 00117. Thời gian: 30 phút. Đã có 10.099 bạn thử.

Đề thi trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A có đáp án

Mời các bạn test thử Đề thi trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A do VnDoc.com đăng tải sau đây để biết trình độ tiếng Anh của mình tới đâu. Đề với 30 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm, giúp các bạn ôn tập lại kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản. 

Tham khảo các đề tiếng Anh khác:

1. My cousin ________ bank manager.
Chọn câu trả lời đúng
2. Claude is ________.
Chọn câu trả lời đúng
3. She smokes ________.
Chọn câu trả lời đúng
4. She's talking to you. Please listen to ________.
Chọn câu trả lời đúng
5. This isn't Bob's car. ________ is a sports car.
Chọn câu trả lời đúng
6. Jack and Tom ________ go to school yesterday.
Chọn câu trả lời đúng
7. Jack always ________ to his office by car.
Chọn câu trả lời đúng
8. ________ tall are you?
Chọn câu trả lời đúng
9. I speak French ________ Jenny.
Chọn câu trả lời đúng
10. Mirana remembered to phone the doctor.
= > ____________________________.
Chọn câu trả lời đúng
11. These are my ________ three children.
Chọn câu trả lời đúng
12. - What would you like for your birthday?
 - ________ will do. 
Chọn câu trả lời đúng
13. What 's your proposal?
I propose that the meeting ________ .
Chọn câu trả lời đúng
14. "Here's the money I promised," he said. "I always ________ my promises."
Chọn câu trả lời đúng
15. The boy suffered ________ a very bad headache.
Chọn câu trả lời đúng
16. Always ________ honest in whatever you do.
Chọn câu trả lời đúng
17. Did you ________ your pocketbook?
Chọn câu trả lời đúng
18. I prefer ______ soccer to watching TV.
Chọn câu trả lời đúng
19. If you had locked the gate properly, the robbers ________ into the house.
Chọn câu trả lời đúng
20. Your friend speaks English very well, doesn't she?
  Yes, she ________ English since she was a little girl.
Chọn câu trả lời đúng
21. I send ______ a letter every month.
22. George cooks fish for ______ every day.
23. Don't forget to check the electricity and gas _____ you leave for your cruise holiday.
24. This examination is ________ than the other examination.
25. If I come, I ________ you.
26. She ________ pleased if you came.
27. It was _____ last night that I couldn't sleep.
28. They had _____ night that they couldn't sleep.
29. _____his illness, Benny went to school because he had an important exam.
30. Do you know the name of the artist ______ painted this portrait?
Bắt đầu ngay
28 10.099