Đề trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A số 5

Đề thi trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A có đáp án

Mã số: 00123. Thời gian: 30 phút. Đã có 10.697 bạn thử.

Đề thi trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A có đáp án

Học tiếng Anh không khó khi mà chúng ta có rất nhiều phương tiện để tiếp cận ngôn ngữ đặc biệt là mạng Internet. Các bạn có thể học từ các nguồn tài liệu đa dạng trên mạng ngay tại góc học tập của mình. Rất nhiều đề tiếng Anh trực tuyến miễn phí giúp bạn ôn thi tiếng Anh đã được VnDoc kì công soạn thảo. Đề trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A số 5 sẽ giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức tiếng Anh cơ bản. Sau đây mời các bạn làm bài.

1. ________ a crowd in the street.
Chọn câu trả lời đúng
2. Our house has four bedrooms: I have the ________.
Chọn câu trả lời đúng
3. Mrs Lee’s son has a car, but he prefers to use ________.
Chọn câu trả lời đúng
4. What do you think ________ this new record?
Chọn câu trả lời đúng
5. They are all ________ ready for the party.
Chọn câu trả lời đúng
6. Nuri is out: he’s ________ a pint of milk.
Chọn câu trả lời đúng
7. The pen is ________ the book and the file.
Chọn câu trả lời đúng
8. You must get ________ the bus here.
Chọn câu trả lời đúng
9. Are these books ________?
10. Mr Brown’s friends ________ interested in your work.
Chọn câu trả lời đúng
11. Someone offers you a drink. You don’t want it. What do you say?
Chọn câu trả lời đúng
12. He speaks English very well ________ he’s only 12.
Chọn câu trả lời đúng
13. Susan ________ to clean the car at the weekend.
Chọn câu trả lời đúng
14. ________ patient, and you will succeed.
Chọn câu trả lời đúng
15. He’s not the sort of person to trust. He’s a bad ________.
Chọn câu trả lời đúng
16. He died ________ hunger and cold.
Chọn câu trả lời đúng
17. Eric is now riding his bike to work instead of ________ by bus.
Chọn câu trả lời đúng
18. The reason ________ he’s late is that he had an accident.
Chọn câu trả lời đúng
19. The boy ________ is here.
Chọn câu trả lời đúng
20. This is the first time I ________ the experiment on plant breeding.
Chọn câu trả lời đúng
21. Jane is a baby. She is too small to eat by _____.
22. The teacher explains things to _____ very well.
23. I have loved reading books _____ I first went to the library.
24. This examination is ________ than the other examination.
25._____his illness, Benny went to school because he had an important exam.
26. _____we played well, we couldn't win the game.
27._____ you practice your English, you can improve it quickly.
28. Do you know the name of the artist ______ painted this portrait?
29. What's the name of that guy ______ party we went to last week?
30. He got a punishment from school _____ being rude towards his friends and teachers.
Bắt đầu ngay
17 10.697