IOE Olympic Tiếng Anh Lớp 3 vòng 15 năm 2015 - 2016

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3

Mã số: 02129. Thời gian: 40 phút. Đã có 1.243 bạn thử.

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3

Trong đề IOE Olympic Tiếng Anh Lớp 3 vòng 15 năm 2015 - 2016, các em vẫn được làm các dạng bài tập như chọn đáp án đúng, điền từ, nối tranh nhưng ở mức độ khó hơn các vòng trước. Chúc các em làm bài tốt!

Exercise 1. Fill in the blank.
Example:
Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3
2. It is _ desk.
3. Ma_ _ a line, children.
4. _ _ese are my pencil boxes.
5. Is this a book? - _ _, it isn't.
6. Put your book a_ _y.
7. She is _ _ new friend.
8. That i_ my grandmother.
9. H_s name is Tom.
10. Let's ma_e a circle, children.
Exercise 2. Choose the best answer.
1. What's ... name? - She is Mary.
2. This is ... orange pen.
3. ... are you? - I'm fine, thanks.
4. Good ..., Alice. How are you today?
Exercise 3. Match the words with the pictures.
IOE Olympic Tiếng Anh Lớp 3 vòng 15 năm 2015 - 2016
Example:
Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bắt đầu ngay
41 1.243