Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 3

Đề thi 15 phút Tiếng Anh Unit 3 lớp 7 Community Service

Mã số: 10007. Đã có 2.075 bạn thử.

Fifteen- minute English Test

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra 15 phút Tiếng Anh Unit 3 lớp 7: Community Service có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 chương trình mới năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập Tiếng Anh 7 gồm nhiều dạng bài trắc nghiệm khác nhau giúp học sinh lớp 7 kiểm tra nhanh kiến thức đã học trong Unit 3.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 7 khác:

Choose the odd one out.
1.
2.
3.
4.
5.
Fill in each blank with just, already or yet.
1. Have you played your new computer game ________________?
2. I’ve ________________ had my exam results.
3. My father has _______________ returned from his trip to Australia.
4. I haven’t had lunch _________________.
5. I have ___________________ had three tests this week.
Reorder the words to make sentences.
1. Ha Noi/ homeless/ give/ in/ clothes/ away/ They/ warm/ to/ people/ ./
2. vacation/ since/ We/ haven’t/ last/ had/ a/ year.
3. printer/ under/ This/ guarantee/ is/ ./
4. our/ a/ in/ makes/ Volunteering/ difference/ community/ ./
5. you/ Have/ finished/ homework/ your/ yet/ ?/
Bắt đầu ngay
32 2.075