Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 2

Đề thi 15 phút Tiếng Anh Unit 2 lớp 8: Life In The Countryside

Mã số: 09922. Đã có 1.327 bạn thử.

Tiếng Anh lớp 8 Unit 2: Life In The Countryside

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra 15 phút Tiếng Anh Unit 2 lớp 8 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh gồm nhiều dạng câu hỏi khác nhau giúp học sinh lớp 8 kiểm tra nhanh toàn bộ kiến thức đã học. Chúc các em ôn tập hiệu quả!

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 8 khác:

Choose the best answer for each following question.
1. Her office is ....... away than mine.
2. Tom is ....... than David.
3. He did the test ……….. I did.
4. A boat is ....... than a plane.
5. My new sofa is ....... than the old one.
6. My sister dances ……….. than me.
7. My bedroom is ....... room in my house.
8. This road is ....... than that road.
9. He drives ……. his brother.
10. It was ....... day of the year.
Rewrite the sentence which has the same meaning as the first one, starts by the given words.
1. As he has much money, he wants to spend much.
→ The more ……………………………………………….…………
2. No river in the world is longer than the Nile.
→ The Nile ..............................................
3. This is the first time I have ever met such a pretty girl.
→ She is ……………………………………………………..
4. This computer works better than that one.
→ That computer ................................................
5. My boss works better when he is pressed for time.
→ The less ................................................................
Bắt đầu ngay
4 1.327