Luyện thi Violympic Toán lớp 6 vòng 15 năm 2015 - 2016

Luyện thi giải Toán qua mạng lớp 6 có đáp án

Mã số: 02987. Thời gian: 60 phút. Đã có 7.634 bạn thử.

Luyện thi giải Toán qua mạng lớp 6 có đáp án

Violympic Toán lớp 6 - Mời các bạn học sinh lớp 6 tham khảo bài test Luyện thi Violympic Toán lớp 6 vòng 15 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com để rèn luyện và củng cố kiến thức, chuẩn bị cho vòng thi 15 (bắt đầu mở ngày 04/03/2016) của Cuộc thi giải Toán qua mạng năm 2015 - 2016. Hi vọng bài test sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải toán của mình. Chúc các bạn thi tốt! 

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 15 năm 2015 - 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 Cơ bản Phòng GD-ĐT Thái Thụy, Thái Bình năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 lớp 6

Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.
Câu 1.1:
Số các ước nguyên của 25.3là ............
Câu 1.2:
Tập hợp các giá trị của x thỏa mãn: Ix - 3I = I-5I + 3 là {.........}
Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
Câu 1.3:
Cho tập hợp A = {1; 2}. Số tập hợp con của tập hợp A là ............
Câu 1.4:
Số tự nhiên có ba chữ số 72a chia hết cho 4. Tập hợp các giá trị có thể có của a là: {...........}
Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
Câu 1.5:
Tập hợp các giá trị nguyên của x thỏa mãn Ix - 3I2 + Ix - 3I = 0 là {.........}
Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
Câu 1.6:
Biết tập hợp A có 8 tập hợp con. Số phần tử của tập hợp A là ..........
Câu 1.7:
Tập hợp các số nguyên x thỏa mãn 3x2 + 9x = 0 là {............}
Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
Câu 1.8:
Với n là số tự nhiên lẻ thì (-2)3n + 2.8= .............
Câu 1.9:
Cho số A = 155a710b4c16. Trong đó a, b, c là các chữ số nhỏ hơn 5. Biết A chia hết cho 11.
Vậy a + b + c = ...........
Câu 1.10:
Biết x, y là các số tự nhiên thỏa mãn IxI.(y - 3) = -1.
Vậy x + y = .............
Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ
Câu 2.1:
Tổng của ba số tự nhiên liên tiếp bất kì là: ...........
Câu 2.2:
240 phút chiếm bao nhiêu phần của một ngày?
Câu 2.3:
Cho S = 1 + 3 + 5 + ...... + 2015 + 2017.
Phát biểu nào dưới đây là đúng:
Câu 2.4:
Cho tập hợp A = {1; 0; 3}. Số các tập hợp con của A là:
Câu 2.5:
Giá trị của x để  có giá trị bằng 0 với mọi m thuộc Z là:
Câu 2.6:

Số tự nhiên n để A = (2n + 4)/5 là số tự nhiên là ..........

Câu 2.7:
Số tự nhiên n nhỏ nhất để (-2)< (-2)2013 là:
Câu 2.8:
Số tự nhiên ab thỏa mãn  là: ab = .........
Câu 2.9:
Số các giá trị nguyên của x thỏa mãn (Ix - 1I - 2)4 = 625 là .........
Câu 2.10:
Số tự nhiên n = 25. 3x2 có 6 ước nguyên.
Vậy n = .........
Bài 3: Vượt chướng ngại vật
Câu 3.1:
Số các số nguyên x thỏa mãn I-12x + 7I = 40 là ..........
Câu 3.2:
Tìm số nguyên x sao cho phân số  có giá trị bằng 3.
Trả lời: x = ..........
Câu 3.3:
Tập hợp các số guyên x thỏa mãn: (6x + 5) chia hết cho (2x + 1) là {.........}
Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
Câu 3.4:
Tìm x biết I- I2x + 4I - 2I = 2
Trả lời: x = ............
Câu 3.5:
Số tự nhiên gấp đôi tích các chữ số của nó là số ............
Bắt đầu ngay
177 7.634