Luyện thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 10 năm 2016 - 2017 (1)

Đề thi giải Toán Tiếng Anh lớp 2 trên mạng có đáp án

Mã số: 05559. Đã có 338 bạn thử.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 năm 2017 vòng 10

Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng Luyện thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 10 năm 2016 - 2017 (1). Thông qua BST đề thi các em sẽ được rèn luyện cả hai kỹ năng đó là kỹ năng đọc hiểu Tiếng Anh và kỹ năng giải Toán, được làm quen với những dạng đề cũng như những câu hỏi. Đồng thời, các em sẽ hệ thống lại kiến thức học, tích lũy kinh nghiệm giải đề.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 10 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 9 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 8 năm 2015 - 2016

Tải đề thi học kỳ 2 lớp 2 các môn

Exam number 1: Arrange the values in the increasing order.

Answer:
The right order is:
4 + 6 < .......... < .......... < ........... < ...............
Exam number 2: Help the Miners to go through the maze by answering questions to reach the destination. (Đi tìm kho báu)
Question 1:
Which of the following number is odd number?
Question 2:
Mary has ten pencils and Mark has only one pencil. How many pencils do the children have in total?
Answer: The children have ......... pencils in total.
Question 3:
Today is Thursday.. What day was yesterday?
Question 4:
The age of Mary's mother is 40 years old. How old is Mary if her mother's age is 5 times her age?
Answer: The age of Mary is .............
Question 5:
Fill in the suitable number in the blank:
17 < 4 x ..... < 23
Question 6:
Mary has 8 packets of candy. If each packet has 5 candies then Mary has ........... candies in total.
Question 7:
How many quadrilaterals are there in the picture?
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 9
Question 8:
Find the value of x such that: x + x + 7 = 27
x = ?
Question 9:
Choose the expression that result in the same result as: 5 x 2 x 2
Question 10
Find the value of y such that
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 9
Answer: Y = ..........
Exam number 3: Fill in the blank with the suitable number.
Question 1:
Which number is 7 less than 21?

Answer: It is ...............
Question 2:
One pack of pen has fifteen pens. Another pack has twenty pens. How many more pens are in the second pack?

Answer: 
........ pens.
Question 3:

Find the seventh number in this sequence from the left?
Answer:
The seventh number in this sequence from the left is .................
Question 4
Calculate:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 9
Answer: ...........
Question 5
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 9

How many numbers are there in the table that are greater than 49?
Answer: There are ............ numbers.
Question 6
Calculate:
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 9
Answer: ...................
Question 7
There are five little pigs. How many legs and tails do they have?
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 9
Answer: They have ........... legs and tails.
Bắt đầu ngay
1 338