Luyện thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 10 năm 2016 - 2017

Đề thi giải Toán tiếng Anh qua mạng lớp 2 có đáp án

Mã số: 05557. Đã có 1.478 bạn thử.

Đề thi giải Toán Tiếng Anh trên mạng lớp 2

Nhằm giúp các em học sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 năm 2016 - 2017. VnDoc.com mời quý thầy cô và các em học sinh Luyện thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 10 năm 2016 - 2017, cấu trúc bộ đề thi được trình bày rõ ràng và khoa học.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 10 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 9 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 8 năm 2015 - 2016

Tải đề thi học kỳ 2 lớp 2 các môn

Exam number 1: Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value. (Tìm cặp bằng nhau)
Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 2 vòng 8
Answer:
(1) = .....; (2) = ......; (4) = .....; (5) = .....; (6) = .......; (7) = ........; (9) = .......; (10) = .......; (15) = ........; (16) = .......
Nhập số thứ tự của các ô vào chỗ (....) cho thích hợp để được các cặp giá trị bằng nhau.
Exam number 2: Fill in the blank with the suitable number
Question 1:
The value of k x 6 with k = 4 is ...........
Question 2:
The value of 32 : k with k = 4 is ............
Question 3:
Multiply: 5 x 7 = ...........
Question 4:
The value of m x 9 with m = 2 is ...............
Question 5:
Fill in the missing number:
35 -  = 20
Question 6:

How many sides are these shapes have?
Answer: ............... sides.
Question 7:

a + b = ..............
Question 8:

How many different colors are there in the cube?
Answer: There are .............. colors.
Question 9:
John has fourteen eggs and Tom has twenty eggs.
How many eggs do they have in total?
Answer:
They have ............. eggs.
Question 10:
Subtract 21 from 54 is .................
Exam number 3: Cóc vàng tài ba
Question 1:
Which of the following number is even number?
Question 2:
How many stars are there outside the circle?
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 9
Answer: There are ............ stars outside the circle.
Question 3:
What is the fourth letter in the following row from the right to the left?
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 9
Question 4:
Which of the following number is odd number?
Question 5:
Which clock shows 17:15 pm?
Question 6:
Three child: Mark, Andy, Mary go to supermartket to buy candy. Each child buy 5 candy packages. How many candy packages do they buy in total?
Question 7:
What time does the clock show?
Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 9
Question 8:
Four child: A, B, C, D are going to pick flower. Each child picks four flower. How many flowers do they pick in total?
Bắt đầu ngay
25 1.478