Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 11

Bài tập ôn hè lớp 5 môn Tiếng Anh có đáp án

Mã số: 14823. Đã có 36 bạn thử.

Đề ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án

Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 11 nằm trong bộ đề ôn hè lớp 5 lên lớp 6 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Đề gồm nhiều bài tập Tiếng Anh 5 khác nhau có đáp án đi kèm, được để dưới dạng trực tuyến cho các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Nhằm giúp các em học sinh có thể ôn tập kiến thức trong thời gian nghỉ hè, VnDoc giới thiệu bộ đề ôn hè lớp 5 lên lớp 6 với nhiều đề ôn luyện khác nhau, sẽ là tài liệu hay cho các em học sinh ôn tập trong thời gian nghỉ hè, đồng thời có sự chuẩn bị cho kì thi vào lớp 6 sắp tới. Chúc các em học tốt.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 11

Exercise 1: Choose the odd one out
1.
2.
3.
4.
5.
Exercise 2: Choose the best answer
1. There are _____ pens on the table.
2. What ____you do every evening? - I do my homework.
3. We ____ breakfast at home.
4. “Are the kitchen ____ home?” - “Yes, they are.”
5. What will your dream house be like? - It’ll be ________.
6. Don’t ride too fast. You may _____ your bike.
7. Do you know the story “The Lion and the Mouse’?
8. You shouldn’t play with the ______ because you may start a fire.
9. Call for ______ when an accident happens.
Exercise 3: Read and complete
look future would teacher architect

Hello, I am Sue. I have some close friends. We have different dream about our (1) _____. Bill would like to be an English (2) _______. He (3) ________ like to teach children interesting English songs and chants. Jane and Sam would like to be doctors because they would like to (4) ______ after children’s health. I would like to be an (5) ______ because I would like to build towers. We want our dreams to be true one day.

1.
2.
3.
4.
5.
Exercise 4: Put the verbs in brackets in the correct form
1. There (be) ________ a lot of people at the party last night.
There (be) _______ a chair and two tables in the room
We should (do) ______ morning exercises.
He (see) _______ a big dragon in his dream.
Exercise 5: Reorder the sentences and give the correct form of the verbs
1. a/ is/ Lan’s/ garden/ there/ big/ house/ behind.
2. your/ What/ book?/ is/ favorite/
3. goes/ father/ bus/ word/ Her/ by/ to
4. Why/ hungry/ are/ you/?
5. There/ some/ are/ of/ vegetables/ kinds/ garden/ my/ in/.
Bắt đầu ngay
1 36