Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 12

Bài tập ôn hè lớp 5 môn Tiếng Anh có đáp án

Mã số: 14824. Đã có 35 bạn thử.

Đề ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án

Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 12 nằm trong bộ đề ôn hè lớp 5 lên lớp 6 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Đề gồm nhiều bài tập Tiếng Anh 5 khác nhau có đáp án đi kèm, được để dưới dạng trực tuyến cho các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Nhằm giúp các em học sinh có thể ôn tập kiến thức trong thời gian nghỉ hè, VnDoc giới thiệu bộ đề ôn hè lớp 5 lên lớp 6 với nhiều đề ôn luyện khác nhau, sẽ là tài liệu hay cho các em học sinh ôn tập trong thời gian nghỉ hè, đồng thời có sự chuẩn bị cho kì thi vào lớp 6 sắp tới. Chúc các em học tốt.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Ôn hè lớp 5 lên lớp 6 môn Anh - Đề 10

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest
1.
2.
3.
Exercise 2: Choose the odd one out
1.
2.
3.
Exercise 3: Choose the correct answer
1. _____ are you looking for? - I am looking for Henry.
2. Most of us like _____ to the sea in the summer.
3.

What _____ Linda ____ in the gym?

- She is playing the table tennis.

4. ____ your grandparents tomorrow? - Yes, certainly.
5. Linda is reading ______ at the moment.
6. ______ do you have today? - I have three: Maths, PE and Vietnamese.
7. We hope we will win the _______.
Exercise 4: Complete the following sentences with suitable preposition
1. The book is written _____ Vietnamese.
2. What is An Tiem ___ ? He is hard-working.
3. My sister often takes photos ____ me.
4. I saw a lot ____ elephants at the zoo.
Exercise 5: Make meaningful sentences
1. I/ go/ zoo/ last Saturday.
2. I/ not/ do/ homework/ yesterday.
3. What/ the pandas/ do/ when/ Tom/ at the zoo/ yesterday/ ?/
Bắt đầu ngay
1 35