Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 16

Bài tập ôn hè lớp 3 môn Tiếng Anh có đáp án

Mã số: 14822. Đã có 22 bạn thử.

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3

Mời các em luyện tập với Đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 16. Tài liệu do VnDoc biên soạn giúp hệ thống kiến thức được học trong chương trình Tiếng Anh lớp 3. Đây là tài liệu hay và hữu ích cho các em học sinh tham khảo và ôn tập trong thời gian nghỉ hè, để có sự chuẩn bị kiến thức trước khi bước vào năm học mới.

Bài tập Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 16 nằm trong bộ đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 có đáp án do đội ngũ Giáo viên VnDoc biên soạn. Tài liệu được để dưới dạng trực tuyến cho các em học sinh trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Mời các bạn tải toàn bộ tài liệu tại đây: Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 16

Exercise 1: What’s this?
Ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh Ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh Ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh
1. It’s _________ 2. It’s _________ 3. It’s _________
Ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh Ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh Ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh
4. It’s _________ 5. It’s _________ 6. It’s _________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Exercise 2: Choose the best answer
1. What ____ is your bag? - It’s red.
2. One book is _____ Linda.
3. I often go to the _____ to buy some food.
4. ____ grade are you in, Alex? - I am in grade 5.
5. We ____ dinner at home.
6. _____! This is my school bag.
7. _____ do you spell your name?
Exercise 3: Read the text and choose the best answer

Peter and Anna are (1) ______ Melbourne. (2) ______ mum is Mrs. Bell. They have got a dog. Its (3) _____ is Chit. They go to Park Street School. Their teacher (4) _____ Mr. Blair and Ms. Milly. Peter is twelve. His friend’s name is Tom. Anna is ten. (5) ____ friend is Elsa.

1.
2.
3.
4.
5.
Exercise 4: Reorder the words to have correct sentences
1. Does/ Jesssica/ play/ hide/ seek/ and/?/
2. drink/ father/ My/ likes/ tea/ to/./
3. is/ there/ a/ small/ house/ the/ in/ kitchen/./
4. Amanda/ dressed/ and/ goes/ gets/ school/ to/ early/./
Bắt đầu ngay
1 22