Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 3

Bài tập cuối tuần tiếng Anh 3 có đáp án

Mã số: 15135. Đã có 19 bạn thử.

Bài tập cuối tuần tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Mời các em luyện tập với Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 3 do VnDoc biên soạn bao gồm các dạng bài tập Tiếng Anh lớp 3 khác nhau, được để dưới dạng trực tuyến cho các em học sinh ôn tập và nâng cao kiến thức đã học hiệu quả.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 3 bao gồm các đề luyện tiếng Anh theo từng tuần. Đây là tài liệu trực tuyến, thông qua đó phụ huynh có thể hướng dẫn các con trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải đề và đáp án tại đây: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 4.

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differently
1.
2.
3.
Exercise 2: Circle the correct answer A, B or C
1. Hi. I’m Quan
2. Nice to meet you!
3. How do you spell your name?
4. My name is Sharon. What about _______________?
5. How do you ___________ your name?
Exercise 3: Give the correct form of the verbs in brackets
1. What (be) their names?
Chỉ điền từ cần chia
2. That (be) P-E-T-E-R.
Exercise 4: Read and complete the dialogue

nice

you

I’m

spell

meet


Linda: Hello. (1) ________________ Linda

Peter: Hi, Linda. I’m Peter. (2) _______________ to meet you.

Linda: Nice to (3) ________________ you too.

How do you (4) __________ your name, Peter?

Peter: That’s P-E-T-E-R, Peter. And what about (5) ______________?

Linda: L-I-N-D-A, Linda

1.
2.
3.
4.
5.
Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences
1. See/ again/ Linda/ ,/ you/.
2. you/ Nice/ meet/ ./ to/
3. you/ your/ name/ How/ spell/ do/ ?/
Bắt đầu ngay
3 19