Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 3

Bài tập Unit 2 Tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Mã số: 15143. Đã có 24 bạn thử.

Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Mời các em học sinh luyện tập với Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 7 nâng cao - Tuần 3 do VnDoc biên soạn với nhiều dạng bài tập tiếng Anh nâng cao khác nhau, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được theo từng tuần hiệu quả.

Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 7 nâng cao - Tuần 3 là đề ôn tập trực tuyến có đáp án, phù hợp với học sinh khá giỏi, qua đó các em có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Mời các em làm tiếp Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 2

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Exercise 1: Choose the odd one out
1.
2.
3.
Exercise 2: Choose the correct answer
1. What ___________ are you?
2. What’s that? - It’s the fag of my ________.
3. ______________________. - Nice to see you too.
4. she ___________ from Japan.
5. Hello, I’m Nam. I’m from ____________.
Exercise 3: Read and complete

Saturday

America

Korea

Vietnam

Japan

England

Hello. I’m Trinh. Today is (1) ___________. I go to camping with my friends. I’m from (2) _____________. Mary is from (3) ____________. She is English. John is from (4) ________, he is American. Yamada is from (5) ____________. And Huyn is from (6) ________. My friends and I like the camping very much.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Exercise 5: Read and match

1. Good night, James

 

A. Goodbye, Jessica

2. Bye, John

 

B. I’m Japanese

3. Nice to meet you

 

C. Good afternoon, teacher

4. What nationality are you?

 

D. Nice to see you

5. Good afternoon, class

 

E. Good night, Betty

1.
2.
3.
4.
5.
Exercise 6: Put the words in order
1. are/ What/ nationality/ you/ ?/
2. are/ from/ you/ Where?
3. again/ to/ meet/ Nice/ you
Bắt đầu ngay
1 24