Test IQ bằng Tiếng Anh

Test IQ bằng tiếng anh có đáp án

Mã số: 01304. Thời gian: 30 phút. Đã có 9.651 bạn thử.

Test IQ bằng Tiếng Anh

Bài thi kiểm tra IQ bằng tiếng anh này được sử dụng trong bài thi đánh giá năng lực học sinh trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và kiểm tra chỉ số IQ dành cho người trưởng thành và cho các nhà tuyển dụng. Hi vọng Test IQ bằng Tiếng Anh sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn. Chúc các bạn làm bài thi tốt!

Những câu hỏi trắc nghiệm đơn giản về lịch sử Việt Nam

Bạn có thông minh hơn học sinh trung học?

Câu 1:

What numbers should replace the question marks?
100, 95, ?, 79, 68, ?, 40, 23

Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:


What numbers should replace the question marks?
Câu 5:
Câu 6:
Câu 7:
Câu 8:
Câu 9:

Fill in the missing number (s) indicated by the question mark (s) in question.
14, 16, 28, 32, 42, 48, 56, 64, ? , ?

Câu 10:

              3829718 is to 87283
and         642735 is to 5346
therefore 6917 is to ?

Bắt đầu ngay
42 9.651