Test IQ Tuyển dụng Samsung

Test IQ tuyển dụng có đáp án

Mã số: 09965. Thời gian: 10 phút. Đã có 11.904 bạn thử.

Bài test IQ tuyển dụng Samsung

Test IQ Tuyển dụng Samsung là bài test IQ sẽ được tiến hành kiểm tra ở vòng test GSAT do VnDoc sưu tầm nhằm hỗ trợ các bạn có thêm tài liệu tham khảo về kỳ sát hạch nghiêm ngặt của Samsung.

1. Trong bài test của bạn có một số câu hỏi. Bạn đã trả lời sai 10 câu hỏi. Kết quả thang điểm của bạn chỉ đạt 60%. Vậy bài test của bạn có tất cả bao nhiêu câu hỏi?
2. Điền hình còn thiếu vào chỗ trống.
IQ Test
3. Hình tiếp theo sẽ là hình nào?
IQ Test
4. Trong 4 loại sau đây, loại nào có đặc tính ít giống với 3 loại còn lại?
5. Trời âm u, đất tù mù, có 3 người gù, chung một cây dù. Hỏi người nào ướt?
6. Hình tiếp theo là hình nào?
IQ Test
Theo thứ tự từ trái qua phải.
7. Bạn có 84 quả táo đựng trong 12 giỏ, nếu muốn ăn 1/3 số táo trong mỗi giỏ thì bạn cần ít nhất bao nhiêu lần cắn, biết rằng mỗi lần bạn cắn được 1/3 của 1/2 quả táo.
8. Tám người sơn được 3 cái nhà trong 6 giờ. Hỏi với 12 người sẽ sơn được bao nhiêu cái nhà trong 12 giờ?
9. Người ta đổ nước vào một bể cạn theo tỷ lệ không đổi, sau 8 giờ thì đổ được 3/5 thể tích của bể. Hỏi cần thêm thời gian là bao lâu nữa để đổ đầy bể nước đó?
10. Sắp xếp các chữ cái: "HÙCYẬNUC" bạn được tên
Bắt đầu ngay
6 11.904