Trắc nghiệm Đa thức

Trắc nghiệm Đại số 7 có đáp án

Mã số: 14116. Đã có 23 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Toán 7 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm chương 4 Đại số 7 Bài 5: Đa thức nằm trong bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 7 có đáp án. Đây là đề ôn tập môn Toán lớp 7 trực tuyến với 11 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp các em học sinh ôn tập về chuyên đề đa thức trong chương trình Toán 7 tập 2.

Nhằm giúp các em có thể tự học online môn Toán 7 tại nhà, VnDoc giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 7có đáp án. Đây là bộ tài liệu trực tuyến, các em học sinh có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Trắc nghiệm Đa thức.

Tham khảo thêm:

Câu 1: Cho các biểu thức

Trắc nghiệm: Đa thức( a là hằng số ).

Có bao nhiêu đa thức trong các biểu thức trên?

Câu 2:

Sắp xếp đa thức 2x + 5x3 - x2 + 5x4 theo lũy thừa giảm dần của biến x

Câu 3:

Bậc của đa thức xy + xy5 + x5yz là

Câu 4:

Thu gọn đa thức 4x2y + 6x3y2 - 10x2y + 4x3y2

Câu 5:

Thu gọn và tìm bậc của đa thức 12xyz - 3x5 + y4 + 3xyz + 2x5 ta được

Câu 6: Giá trị của biểu thức

Trắc nghiệm: Đa thức

Trắc nghiệm: Đa thức

Câu 7:

Bậc của đa thức x8 - y7 + x4y5 - 2y7 - x4y5

Câu 8:

Giá trị của đa thức Q = x2 -3y + 2z tại x = -3; y = 0; z = 1 là

Câu 9: Chọn câu trả lời đúng nhất
Câu 10: Câu nào sau đây đúng
Câu 11: Câu nào sau đây đúng:
Bắt đầu ngay
1 23