Trắc nghiệm Đa thức một biến

Trắc nghiệm Đại số 7 có đáp án

Mã số: 14118. Đã có 28 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Toán 7 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm chương 4 Đại số 7 Bài 7: Đa thức một biến nằm trong bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 7 có đáp án. Đây là đề ôn tập môn Toán lớp 7 trực tuyến với 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp các em nắm vững kiến thức hơn về đa thức một biến được học trong chương trình Đại số 7 tập 2.

Nhằm giúp các em có thể tự học Toán 7 tại nhà, VnDoc giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 7 online có đáp án. Đây là bộ tài liệu trực tuyến, các em học sinh có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Trắc nghiệm Đa thức một biến.

Tham khảo thêm:

Bài 1: Đa thức nào dưới đây là đa thức một biến?
Bài 2:

Sắp xếp 6.x3 + 5x4 - 8x6 - 3x2 + 4 theo lũy thừa giảm dần của biến ta được

Bài 3:

Đa thức 7x12 - 8x10 + x11 - x5 + 6x6 + x - 10 được sắp xếp theo lũy thừa tăng dần của biến ta được:

Bài 4:

Với a, b, c là các hằng số , hệ số tự do của đa thức x2 + (a + b)x - 5a + 3b + 2 là:

Bài 5:

Hệ số cao nhất của đa thức 5x6 + 6x5 + x4 - 3x2 + 7 là:

Bài 6:

Cho đa thức A = x4 - 4x3 + x - 3x2 + 1. Tính giá trị của A tại x = -2

Câu 7:

Đa thức nào sau đây được gọi là đa thức một biến

Câu 8:

Cho đa thức p(x) = 3x7 +\frac{1}{2}x5 + 8x + 2. Câu nào sau đây là sai:

Câu 9:

Viết một đa thức một biết có hai hạng tử mà hệ số cao nhất là 5, hệ số tự do là -1

Câu 10:

Cho đa thức p(x) = x216x+64.Tính giá trị của p(x) tại x=8

Câu nào sau đây đúng:

Bắt đầu ngay
1 28