Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Tiết 2)

Bài tập trắc nghiệm Địa lí 11 có đáp án

Mã số: 08192. Đã có 4.045 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11 bài 6

Mời các bạn cùng làm bài Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Tiết 2) với những câu hỏi bám sát nội dung trọng tâm của bài học, giúp học sinh hiểu rõ hơn về tình hình kinh tế nước Mỹ cũng như nâng cao khả năng bản thân trong môn Địa lý 11.

1
Ý nào sau đây không đúng về thuận lợi chủ yếu để phát triển kinh tế của Hoa Kì?
2
Ý nào sau đây là đúng khi nói về nền kinh tế Hoa Kì?
3
Ý nào sau đây là đúng khi nói về sự phát triển mạnh mẽ của ngành dịch vụ Hoa Kì?
4
Phát biểu nào sau dây đúng với ngành công nghiệp của Hoa Kì?
5
Ngành công nghiệp chiếm phần lớn giá trị hàng hóa xuất khẩu của cả nước ở Hoa Kì là
6
Trong cơ cấu ngành công nghiệp hiện nay của Hoa Kì, các ngành nào sau đây có tỉ trọng ngày càng tăng
7
Hoạt động điện lực nào sau đây ở Hoa Kì không sử dụng nguồn năng lượng sạch, tái tạo?
8
Các ngành sản xuất chủ yếu ở vùng Đông Bắc Hoa Kì là
9
Vùng phía Nam và ven Thái Bình Dương là nơi tập trung các ngành công nghiệp:
10
Ý nào sau đây không đúng về nền sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì?
11
Ý nào sau đây đúng về nền nông nghiệp của Hoa Kì?
12
Hoa Kì không phải là nước xuất khẩu nhiều
13
Ý nào sau đây không đúng khi nới về sự thay đổi trong sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì hiện nay?
Dựa vào bảng số liệu trên, trả lời các câu hỏi từ 14 đến 16:

Cho bảng số liệu: GDP của thế giới, Hoa Kì và một số châu lục khác năm 2014 (Đơn vị: USD)

Câu 14. Năm 2014, GDP của Hoa Kì chiếm

15
Năm 2014, GDP của Hoa Kì bằng
16
Năm 2014, GDP của Hoa Kì gấp khoảng
Bắt đầu ngay
7 4.045