Trắc nghiệm Địa lý 12 bài 1

Việt Nam trên con đường đổi mới và hội nhập

Mã số: 13698. Đã có 12 bạn thử.

Trắc nghiệm Địa lý 12 có đáp án

Trắc nghiệm Địa lý 12 bài 1 bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm Địa 12 được xây dựng bám sát nội dung chương trình học lớp 12 nhằm hỗ trợ học sinh ôn luyện, củng cố và nâng cao kết quả học tập.

Bộ tài liệu trắc nghiệm Địa lý 12 được biên soạn bám sát theo nội dung từng bài học của chương trình SGK Địa lý lớp 12 nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình tự học tại nhà, chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, bài kiểm tra sắp tới.

1
Năm 1995 Việt Nam gia nhập tổ chức nào?
2
Tại Đại hội lần thứ VI năm 1986, Đảng và nhà nước ta đã có quyết định quan trọng
3
Ngành đổi mới trước ngành công nghiệp và dịch vụ là
4
Việt Nam là thành viên thứ bao nhiêu của WTO?
5
Việt Nam là thành viên của những tổ chức
6
Từ những năm 1979 đã bắt đầu
7
WTO là tên viết tắt của tổ chức
8
Ngành thương mại có sự phát triển mạnh từ sau năm 2007 đến nay là do
9
Thành tựu quan trọng nhất của công cuộc Đổi mới kinh tế xã hội ở nước ta là
10
Đặc điểm nào sau đây không đúng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta giai đoạn hiện nay?
11
Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ của nước ta có sự chuyển biến rõ nét được thể hiện
12
Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta hiện nay là
13
Nước ta có những vùng kinh tế trọng điểm nào?
14
Biểu hiện rõ nhất của tình trạng khủng hoảng kinh tế ở nước ta sau năm 1975 là
15
Ở nước ta có thời kì lạm phát kéo dài vào những năm
16
Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa bắt đầu từ
17
Nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng do
18
Công cuộc Đổi mới của nước ta không diễn ra theo xu thế nào sau đây?
19
Mục tiêu của công cuộc đổi mới kinh tế xã hội ở nước ta là
20
Định hướng nào không phải là biện pháp đẩy mạnh công cuộc Đổi mới và hội nhập của nước ta?
21
Đường lối phát triển kinh tế – xã hội có vai trò
22
Nhân tố đóng vai trò then chốt trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội nước ta hiện nay là
23
Toàn cầu hóa là xu thế của
24
Xu thế lớn tác động đến nền kinh tế - xã hội nước ta trong thời đại ngày nay là
25
Ngày càng nhiều có tổ chức kinh tế, xã hội ra đời với thành viên là nhiều nước, nhiều khu vực,.. Điều đó thể hiện
26
Những diễn biến kinh tế, chính trị trên thế giới cho thấy xu hướng phát triển của nền kinh tế thế giới hiện nay là
27
Thách thức lớn nhất của Việt Nam trước xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới là
28
Vấn đề các nước lớn như Hoa Kì, Trung Quốc, Liên Bang Nga độc quyền, bá quyền nhiều mặt về kinh tế - xã hội ảnh hướng đến
29
Để sử dụng tốt nguồn nước sông Mê Kông, Việt Nam không cần hợp tác chặt chẽ với quốc gia nào dưới đây?
30
Tại sao Việt Nam phải hợp tác chặt chẽ với các nước tiểu vùng sông Mê Kông?
Bắt đầu ngay
1 12