Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10 bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

Bài tập trắc nghiệm môn GDCD 10 có đáp án

Mã số: 08557. Đã có 4.183 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10

Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10 bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học là tài liệu tham khảo hữu ích hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập, củng cố kiến thức bài học đồng thời làm quen với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm lớp 10 khác nhau.

1
Nghĩa vụ là trách nhiệm của cá nhân đối với yêu cầu lợi ích của
2
Khẳng định nào dưới đây đúng khi nói về nghĩa vụ?
3
Khi nhu cầu và lợi ích về cá nhân mâu thuẫn với nhu cầu và lợi ích của xã hội, cá nhân phải biết
4
Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây khi nói về nghĩa vụ của công dân?
5
Nhận định nào dưới đây không thể hiện nghĩa vụ của thanh niên Việt Nam hiện nay?
6
Câu nào dưới đây thể hiện nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ?
7
Năng lực tự đánh giá và điều chình hành vi đạo đức của mình trong mối quan hệ với người khác và xã hội được gọi là
8
Hành vi nào dưới đây thể hiện người có lương tâm?
9
Hành vi nào dưới đây thể hiện người không có lương tâm?
10
Khi cá nhân có những hành vi sai lầm, vi phạm các quy tắc chuẩn mực đạo đức, họ cảm thấy
Bắt đầu ngay
14 4.183