Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 10

Hóa học 8 bài 10: Hóa trị

Mã số: 09842. Thời gian: 15 phút. Đã có 483 bạn thử.

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 10 Hóa trị có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 10 với các câu hỏi lý thuyết kết hợp cùng bài tập trắc nghiệm Hóa thuộc chương trình học lớp 8, hỗ trợ học sinh củng cố và ôn luyện nâng cao kết quả học tập bản thân.

1
Tính hóa trị của C trong CO biết Oxi hóa trị là II
2
Biết hidroxit có hóa trị I, công thức hóa học nào đây là sai
3

Bari có hóa trị II. Chọn công thức sai

4

Nguyên tử Fe có hóa trị II trong công thức nào

5

Trong P2O5, P hóa trị mấy

6

Lập công thức hóa học biết hóa trị của X là I và số p = e là 13 và Y có nguyên tử khối là 35.5

7

Lập công thức hóa học của Ca(II) với OH(I)

8

Ta có một oxit tên CrO. Vậy muối của Crom có hóa trị tương ứng là

9

Cho hợp chất của X là XO và Y là Na2Y. Công thức của XY là

10
Chọn câu sai
11.
Biết Ba(II) và PO4(III) vậy công thức hóa học đúng là:
12.
Một oxit có công thức Al2Ox có phân tử khối là 102. Hóa trị của Al là:
13.
Một hợp chất có phân tử khối là 160 đvc. Trong đó sắt chiếm 70% khối lượng còn là là oxi.
14.
Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi Fe(III) với Cl và với nhóm (SO4) là:
15.
Lập công thức hóa học của hợp chất gồm 3 nguyên tử H, 1 nguyên tử P và 4 nguyên tử O.
Bắt đầu ngay
7 483