Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 29

Bài luyện tập 5

Mã số: 10768. Đã có 28 bạn thử.

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 29 do VnDoc biên soạn với các bài tập Hóa 8 khác nhau bám sát nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ học sinh đạt kết quả cao trong chương trình học lớp 8.

1

Phần trăm khối lượng của Cu trong CuO là

2

Bari oxit có công thức hóa học là

3

Sử dụng chất nào để nhận biết 3 chất rắn Na2O, Al2O3, MgO.

4

Phát biểu nào sau đây về oxi là không đúng?

5

Nhóm chất nào sau đây đều là oxit?

6

Oxit là hợp chất của oxi với:

7

Nếu đốt cháy hoàn toàn 2,8 g nito trong không khí thì thu được bao nhiêu lít khí NO2(đktc)?

8

Số gam KClO3 để điều chế 2,4 g Oxi ở dktc?

9

Tỉ lệ khối lượng của Nitơ và Oxi là 7: 8. Công thức của oxit là

10

Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy không khí là dựa vào tính chất nào?

Bắt đầu ngay
1 28