Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 41

Độ tan của một chất trong nước

Mã số: 10801. Đã có 81 bạn thử.

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 41 được VnDoc xây dựng và biên soạn, bao gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Hóa khác nhau bám sát kiến thức bài học, hỗ trợ quá trình học tập môn Hóa 8 đạt kết quả cao.

1

Axit không tan trong nước là

2

Bazo không tan?

3

Chọn kết luận đúng

4

Độ tan của chất rắn phụ thuộc vào

5

Độ tan là gì

6

Độ tan của NaCl trong nước là 25°C là 36 g. Khi mới hòa tan 15 g NaCl và 50 g nước thì phải hoà tan thêm bao nhiêu gam NaCl để dung dịch bão hòa?

7

Tính độ tan của K2CO3 trong nước ở 20°C. Biết rằng ở nhiệt độ này hòa tan hết 45 gam muối trong 150 gam nước thì dung dịch bão hòa

8

Muối không tan trong nước là

9

Muối tan trong nước là

10

Kim loại chứa tất cả các gốc muối đều tan là

Bắt đầu ngay
1 81