Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 42

Nồng độ dung dịch

Mã số: 10802. Đã có 99 bạn thử.

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 42 với các bài tập Hóa 8 khác nhau được xây dựng dựa trên lý thuyết trọng tâm của bài học, giúp học sinh nắm vững kiến thức cũng như có cơ hội thực hành nhằm đạt kết quả học tập cao.

1

Số mol trong 400 ml NaOH 6M là

2

Hòa tan 300 ml Ba(OH)2 0,4M. Tính khối lượng cuả Ba(OH)2

3

Hòa tan CuSO4 40% trong 90 g dung dịch. Số mol cần tìm là

4

Tính nồng độ mol của 456 ml Na2CO3 10,6 gam

Câu 5 + 6
Trắc nghiệm Hóa 8
Câu 5
6
7

Dung dich HCl 25% (D = 1,198 g/ml). Tính CM

8

Dung dich NaOH 4M (D = 1,43 g/ml). Tính C%

9

Hòa tan 40 g đường với nước được dung dịch đường 20%. Tính khối lượng dung dịch đường thu được

10

Hòa tan 50 g đường với nước được dung dịch đường 10%. Tính khối lượng nước cần chop ha chế dung dịch

Bắt đầu ngay
1 99