Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 10

Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Mã số: 08088. Đã có 3.547 bạn thử.

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 10 với nhiều câu hỏi bổ ích bám sát nội dung trọng tâm của bài, đồng thời kết hợp cùng kiến thức mở rộng giúp học sinh nắm vững kiến thức bài học, nâng cao thành tích học tập môn Lịch sử lớp 11.

1
Ý nào không phản ánh đúng tình hình nước Nga Xô viết khi bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước?
2
Tháng 3 – 1921 Đảng Bôsêvích Nga quyết định thực hiện
3
Người đề xướng chính sách đó là
4
“NEP” là cụm từ viết tắt của
5
Trong Chính sách kinh tế mới, ngành kinh tế nào ở Nga chưa được chú trọng thực hiện cải cách
6
Trong nông nghiệp, Chính sách kinh tế mới đề ra chủ trương gì?
7
Chính sách kinh tế mới không đề ra chủ trương nào trong lĩnh vực công nghiệp?
8
Trong Chính sách kinh tế mới, để nâng cao năng suất lao động đã có nhiều chủ trương quan trọng, ngoại trừ
9
Trong thương nghiệp và tiền tệ, Chính sách kinh tế mới không đề cập đến vấn đề nào?
10

Dựa vào bảng thống kê sau về sản lượng một số sản phẩm kinh tế của nước Nga (1921-1923)

Liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội

11
Thực chất của Chính sách kinh tế mới là
12
Ý nghĩa lớn nhất đối với Nga khi thực hiện thành công chính sách kinh tế mới là gì
13
Từ chính sách kinh tế mới ở Nga, bài học kinh nghiệm nào mà Việt Nam có thể học tập cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay?
14
Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) được thành lập dựa trên yêu cầu nào?
15
Bốn nước Cộng hòa Xô viết đầu tiên trong Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết gồm
16
Yếu tố nào không phải là nguyên tắc tồn tại của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết
17
Nhiệm vụ trọng tâm trong thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là
18
Trong thời kì thực hiện công nghiệp hóa, ngành công nghiệp nào chưa được Chính phủ Liên Xô chú trọng đầu tư phát triển
19
Nhiều kế hoạch dài hạn 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội được tiến hành trong giai đoạn 1928 – 1941 ở Liên Xô là do
20
Ý nào không phải là đặc điểm nổi bật của nền kinh tế nông nghiệp Liên Xô trong những năm 1921- 1941?
Bắt đầu ngay
22 3.547