Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 16

Ôn tập chương 1 và 2

Mã số: 09869. Đã có 187 bạn thử.

Trắc nghiệm Lịch sử 6

Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 16 nhằm giúp học sinh củng cố lý thuyết bài học, làm quen với các bài tập trắc nghiệm Sử vận dụng, hỗ trợ quá trình củng cố lý thuyết bài học cũng như ôn luyện nâng cao kết quả học tập lớp 6.

1
Cư dân thuộc văn hoá Đông Sơn là người
2
Nước Văn Lang ra đời thời gian nào?
3
Nhà nước Âu Lạc rơi vào ách đô hộ của nhà Triệu vào thời gian nào?
4
Năm 179 TCN, Âu Lạc chia thành mấy quận?
5
Thành Cổ Loa được xây dựng ở đâu?
6
Ngôi sao nhiều cánh giữa mặt trống đồng của cư dân Văn Lang tượng trưng cho:
7
Thời Văn Lang - Âu Lạc không để lại cho chúng ta điều gì?
8
Người tối cổ sử dụng công cụ gì?
9

Người tối cổ chuyển thành người tinh khôn vào khoảng thời gian nào?

10
Ở Việt Nam, người tối cổ sống cách đây?
11
Người nguyên thuỷ thích vẽ trên hang động máu đá thể hiện điều gì?
Bắt đầu ngay
1 187