Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 4

Các quốc gia cổ đại phương Đông

Mã số: 09852. Đã có 628 bạn thử.

Trắc nghiệm Lịch sử 6

Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 4 với các câu hỏi lý thuyết kết hợp bài tập vận dụng, hỗ trợ học sinh củng cố kiến thức bài học và ôn luyện nâng cao thành tích môn Sử của bản thân.

1
Nhà nước Phương Đông cổ đại được tổ chức theo thể chế gì?
2
Giai cấp có vai trò quan trọng nhất đối với sự phát triển của xã hội phương đông cổ đại là?
3
Các quốc gia cổ đại phương Đông được ra đời thời gian nào?
4
Các quốc gia phương Đông đầu tiên ở đâu?
5
Vua được gọi là Pharaong ở đâu
6
Luật Ham-mu-ra-bi của quốc gia nào?
7
Luật Ham-mu-ra-bi bảo vệ quyền lợi của:
8
Ensi là tên gọi của vua ở quốc gia nào?
9
Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm mấy tầng lớp nào?
10
Giúp việc cho vua có quý tộc
Bắt đầu ngay
4 628