Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 14

Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII)

Mã số: 11794. Đã có 257 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 14

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 14 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 7, giúp học sinh nắm vững lý thuyết bài học và nâng cao kết quả học tập lớp 7.

1
Khu vực mà đế quốc Mông – Nguyên đã đô hộ vào thế kỉ thứ XIII là khu vực nào?
2
Đầu thế kỉ XIII, quân Mông Cổ đã là gì?
3
Trước nguy cơ bị quân Mông xâm lược, triều đình nhà Trần đã có thái độ như thế nào?
4
Tướng nào của Mông Cổ chỉ huy 3 vạn quân xâm lược Đại Việt?
5
Khi Mông Cổ cho sứ giả đến đưa thư đe dọa và dụ hàng vua Trần thái độ của vua Trần như thế nào?
6
Vào Đại Việt, quân Mông Cổ bị chặn đánh đầu tiên tại đâu?
7
Người có công lớn trong việc tổ chức cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ là ai?
8
Khi quân Mông Cổ tiến vào Thăng Long, vua Trần cho quân về vùng nào?
9
Nhân dân Thăng Long thực hiện chủ trương của vua nhà Trần như thế nào khi quân Mông Cổ vào Thăng Long?
10
“Đầu thần chưa rơi xuống xin bệ hạ đừng lo”. Đó là câu nói của ai?
11

Quân đội nhà Trần đã mở cuộc phản công lớn đánh quân Mông Cổ tại đâu?

12
Ngày 29.1.1258, ghi vào lịch sử chống quân Mông Cổ tại đâu?
13
Tại Bình Lệ Quyên, trước thế giặc mạnh, vua Trần đã có quyết định như thế nào?
14

Ai là người cho quân đánh Cham-pa để làm bàn đạp tấn công Đại Việt vào thế kỉ XIII

15

Năm 1283, hơn 10 vạn quân Nguyên cùng 300 chuếc thuyền do ai chỉ huy xâm lược Cham-pa?

Bắt đầu ngay
5 257