Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 18

Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV

Mã số: 11099. Thời gian: 15 phút. Đã có 258 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 18 có đáp án

Tài liệu Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 18 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 7 được xây dựng từ nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập lớp 7 đạt kết quả cao.

1

Quân Minh xâm lược nước ta vào thời gian nào? 

2

Tướng nào cầm đầu quân Minh xâm lược nước ta?

3

Hồ Quý LY lấy vùng nào làm trung tâm phòng ngự chống lại quân Minh?

4

Hồ Quý Ly bị quân minh bắt vào thời gian nào? Ở đâu?

5
Nhà Minh đã đổi Quốc hiệu của nước ta thành quận của Trung Quốc đó là quận gì?
6

Chính sách cai trị tàn bạo nhất của nhà Minh là gì?

7
“Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội. Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa hết mùi”. Đó là câu nói của ai? Trong tác phẩm nào?
8

Nêu địa danh diễn ra cuộc khởi nghĩa của Phạm Ngọc?

9

Khởi nghĩa của Trần Ngỗi đánh tan 4 vạn quân Minh ở đâu?

10

Cuộc khởi nghĩa của Trần Quý Khoáng kéo dài trong khoảng thời gian nào?

11

Hãy cho biết tên 2 tướng tài của Giản Định hoàng đế?

12

Hãy cho biết tên 2 tướng tài của Trùng Quang đế?

13

Nguyên nhân bùng nổ của các cuộc khởi nghĩa đầu thế kỉ XV?

14

Đặc điểm của các cuộc khởi nghĩa đầu thế kỉ XV là gì?

15
Nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa đầu thế kỉ XV
Bắt đầu ngay
1 258