Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 22

Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI - XVIII)

Mã số: 11096. Thời gian: 15 phút. Đã có 114 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 22 có đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 22 do VnDoc biên soạn bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 7 được xây dựng từ nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập và ôn thi đạt kết quả cao.

1
Nhà Lê bắt đầu suy thoái từ thời gian nào?
2
Tại sao đến đầu thế kỉ XVI nhà Lê bắt đầu suy thoái?
3

Dưới thời Lê Tương Dực, mọi quyền hành nằm trong tay ai?

4

Lê Uy Mục làm vua trong khoảng thời gian nào?

5

Dưới triều vua nào Trịnh Duy Sản gây thành phe phái mới, đánh nhau liên miên suốt 10 năm?

6

Nạn đói năm 1517 diễn ra dữ dội nhất ở vùng nào?

7

Thời Lê sơ đầu thế kỉ XVI diễn ra những mâu thuẫn gay gắt nào

8

Cuộc khởi nghĩa của Trần Cảo là “”quân ba chỏm” ?

9

Vì sao gọi nghĩa quân của Trần Cảo là “quân ba chỏm”?

10

Cuộc khởi nghĩa nào diễn ra vào đầu năm 1511 ở Hưng Hóa và Sơn Tây?

11

Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê lập ra nhà Mạc vào năm nào?

12

Năm 1533, ai là người chạy vào Thanh Hóa, lập một người dòng dõi nhà Lê lên làm vua, lấy danh nghĩa “phù Lê diệt Mạc”?

13

Cuộc chiến tranh giữa nhà Lê và nhà Mạc (Nam – Bắc triều) kết thúc vào năm nào?

14

Cuộc chiến tranh giữa họ Trịnh và họ Nguyễn (Từ 1627 - 1672) diễn ra mấy lần? Ở đâu?

15
Đây là ranh giới chia đất nước ta thành Đàng Ngoài và Đàng Trong ở thế kỉ XVII?
16
Lũy Thầy thuộc tỉnh nào ngày nay?
Bắt đầu ngay
1 114