Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10 - Giới thiệu chung về thế giới sống: Giới thực vật

Câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 10 có đáp án

Mã số: 06081. Đã có 177 bạn thử.

Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10

Xin mời các em học sinh tham khảo Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10 - Giới thiệu chung về thế giới sống: Giới thực vật để bổ sung vào tài liệu ôn tập của mình. Hy vọng những kiến thức mà VnDoc mang lại sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học tập. Chúc các em học giỏi!

Làm thêm: Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10 - Giới thiệu chung về thế giới sống: Giới khởi sinh, giới nguyên sinh và giới nấm

Câu 1:
Đặc điểm cấu tạo có ở giới thực vật mà không có ở giới nấm là
Câu 2:
Đặc điểm nào dưới đây không phải là của giới thực vật
Câu 3:
Sắp xếp nào sau đây đúng theo thứ tự tiến hoá từ thấp đến cao của các ngành thực vật
Câu 4:
Nguồn gốc phát sinh các ngành thực vật là
Câu 5:
Đặc điểm của thực vật ngành rêu là
Câu 6:
Điểm giống nhau giữa thực vật ngành rêu với ngành quyết là
Câu 7:
Hạt được bảo vệ trong quả là đặc điểm của thực vật thuộc ngành
Câu 8:
Thực vật thuộc ngành nào sau đây sinh sản bằng hạt?
Câu 9:
Đặc điểm nào sau đây đúng với thực vật ngành Hạt trần?
Câu 10:
Hoạt động nào sau đây chỉ có ở thực vật mà không có ở động vật?
Câu 11:
Hệ thống rễ của thực vật giữ vai trò nào sau đây?
Câu 12:
Điểm đặc trưng của thực vật phân biệt với động vật là
Câu 13:
Ngành thực vật chiếm ưu thế hiện nay trên trái đất là
Câu 14:
Ngành thực vật có phương thức sinh sản hoàn thiện nhất
Câu 15:
Thực vật nào sau đây thuộc ngành hạt trần?
Câu 16:
Thực vật nào sau đây thuộc ngành hạt kín
Câu 17:
Hai ngành thực vật có mối quan hệ nguồn gốc gần nhất là
Bắt đầu ngay
1 177