Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 8 Unit 3 Peoples Of Viet Nam

Bài tập Tiếng Anh 8 theo Unit có đáp án

Mã số: 12838. Đã có 54 bạn thử.

Trắc nghiệm tiếng Anh 8 Unit 3

Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 8 Unit 3 Peoples Of Viet Nam gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh 8, hỗ trợ quá trình nâng cao kết quả học lớp 8. Đề ôn tập tiếng Anh lớp 8 chương trình mới unit 3 phần Ngữ âm (Phonetics) có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 theo Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải.

Choose the word which has a different stress pattern from the

1. A. ancestor

B. curious

C. heritage

D. tradition

2. A. diversity

B. minority

C. socialize

D. addicted

3. A. buffalo

B. recognize

C. convenient

D. cultural

4. A. complicated

B. community

C. majority

D. communicate

5. A. satisfied

B. nomadic

C. generous

D. socialize

1
2
3
4
5
Choose the word having the underlined part pronounced differently in each line.

1. A. stamp

B. space

C. skateboard

D. strange

2. A. crisp

B. sticky

C. skinny

D. smile

3. A. skull

B. dispute

C. study

D. disrupt

4. A. stop

B. spot

C. scope

D. smog

5. A. creamy

B. steak

C. sneaky

D. speak

1
2
3
4
5
Bắt đầu ngay
1 54