Trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime Hóa học 12

Để học tốt môn Hóa học lớp 12

Mã số: 12274. Đã có 51 bạn thử.

1
Polime nào sau đây là polime thiên nhiên?
2

Tơ được sản xuất từ xenlulozơ?

3

Cacbohidrat nào sau đây được dùng làm nguyên liệu sản xuất tơ visco?

4

Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo?

5

Hai tơ nào sau đây đều là tơ tổng hợp?

6

Có thể điều chế chất dẻo PVC bằng phản ứng trùng hợp monome nào sau

7

Thủy tinh hữu cơ plexiglas là loại chất dẻo rất bền, trong suốt, có khả năng cho gần 90% ánh sáng truyền qua nên được sử dụng làm kính ô tô, máy bay, kính xây dựng, kính bảo hiểm,.... Polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ có tên gọi là

8
Khẳng định nào sau đây là sai?
9

Hợp chất đầu và các hợp chất trung gian trong quá trình điều chế ra cao su Buna (1) là : etilen (2), metan (3), rượu etylic (4), đivinyl (5), axetilen (6). Sự sắp xếp các chất theo đúng thứ tự xảy ra trong quá trình điều chế là:

10

Khi đun phenol với fomanđehit (có axit làm xúc tác) tạo thành nhựa phenol-fomanđehit có ứng dụng rộng rãi. Polime tạo thành có cấu trúc mạch:

11

Cho sơ đồ phản ứng sau:

X → Y → Z → T → poli(vinyl axetat)

X là chất nào dưới đây?

12

Phát biểu nào sau đây là sai?

13

Câu nào sau đây là đúng?

14

Polime nào sau đây có thể tham gia phản ứng cộng?

15

Polistiren không tham gia được phản ứng nào sau đây?

16

Phát biểu nào sau đây là đúng?

17

Trong các phản ứng sau, phản ứng nào giữ nguyên mạch polime?

18

Chỉ ra phát biểu nào sau đây là không đúng?

19

Phát biểu nào sau đây đúng?

20
Phát biểu nào dưới đây không hoàn toàn đúng?
Bắt đầu ngay
1 51