Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 17: Quang hợp

Trắc nghiệm Sinh học 10 có đáp án

Mã số: 08514. Đã có 2.828 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 17: Quang hợp với những câu hỏi bám sát nội dung trọng tâm bài học, giúp học sinh không chỉ nắm vững kiến thức đã được học mà còn làm quen nhiều dạng bài tập trắc nghiệm sinh học khác nhau. Chúc các bạn ghi được điểm số cao!

1
Cây xanh tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ nhờ sử dụng năng lượng ánh sáng trong quá trình nào sau đây?
2
Những nhóm sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp?
3
Nguyên liệu của quá trình quang hợp gồm các chất nào sau đây?
4
Phát biểu nào sau đây là đúng?
5
Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cơ chế của quang hợp?
6
Những đặc điểm nào sau đây thuộc về pha sáng?
(1) Diễn ra ở tilacoit
(2) Diễn ra trong chất nền của lục lạp
(3) Là quá trình oxi hóa nước
(4) Nhất thiết phải có ánh sáng
Những phương án trả lời đúng là
7
Sự kiện nào sau đây không xảy ra trong pha sáng?
8
Trong quang hợp, oxi được tạo ra từ quá trình nào sau đây?
9
Trong pha sáng, ATP và NADPH được trực tiếp tạo ra từ
10
Nói về sản phẩm của pha sáng quang hợp, điều nào sau đây không đúng?
11
Pha tối quang hợp xảy ra ở cấu trúc nào sau đây?
12
Năng lượng cung cấp cho các phản ứng trong pha tối chủ yếu lấy từ
13
Những hoạt động nào sau đây xảy ra trong pha tối
(1) Giải phóng oxi
(2) Biến đổi khí CO2 hấp thụ từ khí quyển thành cacbohidrat
(3) Giải phóng electron từ quang phân li nước
(4) Tổng hợp nhiều phân tử ATP
(5) Sinh ra nước mới
Những phương án trả lời đúng là
14
Chu trình nào sau đây xảy ra trong pha tối của quá trình quang hợp?
15
Phát biểu nào sau đây đúng?
Bắt đầu ngay
6 2.828