Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 4: Cacbohiđrat và lipit

Trắc nghiệm Sinh học 10 có đáp án

Mã số: 08016. Đã có 1.572 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 4: Cacbohiđrat và lipit là tài liệu tham khảo mà VnDoc muốn giới thiệu với các em học sinh, nội dung bộ câu hỏi không chỉ được xây dựng dựa trên nội dung trọng tâm của bài mà còn kết hợp cùng kiến thức mở rộng nâng cao.

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước

1
Người ta dựa vào đặc điểm nào sau đây để chia saccarit ra thành ba loại là đường đơn, đường đôi và đường đa?
2
Loại đường cấu tọa nên vỏ tôm, cua được gọi là gì?
3
Cơ thể người không tiêu hóa được loại đường nào?
4
Cho các ý sau:

(1) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

(2) Khi bị thủy phân thu được glucozo

(3) Có thành phần nguyên tố gồm: C, H, O

(4) Có công thức tổng quát: (C6H10O6)n

(5) Tan trong nước

Trong các ý trên có mấy ý là đặc điểm chung của polisaccarit?
5
Nguyên liệu chủ yếu cung cấp cho quá trình hô hấp của tế bào là?
6
Ăn quá nhiều đường sẽ có nguy cơ mắc bệnh gì trong các bệnh sau đây?
7
Hợp chất nào sau đây khi bị thủy phân chỉ cho một loại sản phẩm là glucozo?
8
Loại đường có trong thành phần cấu tạo của AND và ARN là?
9
Cho các nhận định sau:

(1) Glicogen là chất dự trưc trong cơ thể động vật và nấm

(2) Tinh bột là chất dự trữ trong cây

(3) Glicogen do nhiều phân tử glucozo liên kết với nhau dưới dạng mạch thẳng

(4) Tinh bột do nhiều phân tử glucozo liên kết với nhau dưới dạng phân nhánh và không phân nhánh

(5) Glicogen và tinh bột đều được tạo ra bằng phản ứng trùng ngưng và loại nước

Trong các nhận định trên có mấy nhận định đúng?
10
Loại đường nà sau đây không phải là đường 6 cacbon?
11
Saccarozo là loại đường có trong?
12
Cacbohidrat không có chức năng nào sau đây?
13
Cho các nhận định sau:

(1) Tinh bột là chất dự trữ trong cây

(2) Glicogen là chất dự trữ tròn cơ thể động vật và nấm

(3) Glucozo là nguyên liệu chủ yếu cho hô hấp tế bào

(4) Pentozo tham gia vào cấu tạo của AND và ARN

(5) Xenlulozo tham gia cấu tạo màng tế bào

Trong các nhận định trên có mấy nhận định đúng với vai trò của cacbohidrat trong tế bào và cơ thể?
14
Lipit không có đặc điểm:
15
Cho các ý sau:

(1) Dự trữ năng lượng trong tế bào

(2) Tham gia cấu trúc màng sinh chất

(3) Tham gia vào cấu trúc của hoocmon, diệp lục

(4) Tham gia vào chức năng vận động của tế bào

(5) Xúc tác cho các phản ứng sinh học

Trong các ý trên có mấy ý đúng với vai trò của lipit tròn tế bào và cơ thể?
Bắt đầu ngay
10 1.572