Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 3

Điều hoà hoạt động gen

Mã số: 09774. Đã có 906 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 12

Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 2 do VnDoc biên soạn, giúp học sinh củng cố lý thuyết bài học và làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh nhằm nâng cao kết quả học tập trong chương trình học lớp 12.

1
Sự điều hòa hoạt động của gen tổng hợp enzim phân giải lactozo của vi khuẩn E. coli diễn ra ở cấp độ nào?
2

Mối tương quan giữa protein ức chế với vùng vận hành O được thể hiện như thế nào?

3

Theo giai đoạn phát triển của cá thể và theo nhu cầu hoạt động sống của tế bào thì

4
Trình tự các thành phần cấu tạo của một operon là
5
Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về đặc điểm của điều hòa hoạt động gen ở tế bào nhân thực?
6
Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac, sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi trường có lactozo và khi môi trường không có laztozo?
7
Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là
8
Trình tự nucleotit đặc biệt của một operon nơi enzim ARN polimeraza bám vào khởi động quá trình phiên mã các gen cấu trúc được gọi là:
9
Xét một operon Lac ở E. coli, khi môi trường không có lactozo nhưng enzim chuyển hóa lactozo vẫn được tạo ra. Một học sinh đã đưa ra một số giải thích cho hiện tượng trên như sau:

(1) Do vùng khởi động (P) bị bất hoạt nên enzim ARN polimeraza có thể bám vào để khởi động quá trình phiên mã.

(2) Do gen điều hòa (R) bị đột biến nên không tạo được protein ức chế.

(3) Do vùng vận hành (O) bị đột biến nên không liên kết được với protein ức chế.

(4) Do gen cấu trúc (Z, Y, A) bị độ biến làm tăng khả năng biểu hiện của gen.

Những giải thích đúng là:
10
Vai trò của lactozo trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac ở E. coli là
11
Ở vi khuẩn E. coli, khi nói về hoạt động của các gen cấu trúc trong operon Lac, kết luận nào sau đây đúng?
Bắt đầu ngay
4 906