Trắc nghiệm sinh học lớp 12 - Chương I: Điều hòa hoạt động gen

Luyện thi trắc nghiệm môn sinh học lớp 12

Mã số: 04564. Đã có 1.378 bạn thử.

Trắc nghiệm sinh học lớp 12 - Chương I: Điều hòa hoạt động gen 

Xin chào tất cả các bạn học sinh, các bạn đã hoàn thành tốt 2 phần đầu của chương I với kết quả rất cao đúng không? Hôm nay VnDoc.com xin gửi tới các bạn phần Trắc nghiệm sinh học lớp 12 - Chương I: Điều hòa hoạt động gen, hãy tập trung và làm bài thật tốt nhé. Chúc các bạn thành công!

Làm thêm: Trắc nghiệm sinh học lớp 12 - Chương I: Phiên mã và dịch mã

Mời tải: Trắc nghiệm Sinh học lớp 12 theo từng chương trình

 

Câu 1:

Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là

Câu 2:

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi môi trường có lactôzơ thì

Câu 3:

Operon Lac của vi khuẩn E.coli gồm có các thành phần theo trật tự:

Câu 4:

Enzim ARN polimeraza chỉ khởi động được quá trình phiên mã khi tương tác được với vùng

Câu 5:

Operon là

Câu 6:

Theo mô hình operon Lac, vì sao prôtêin ức chế bị mất tác dụng?

Câu 7:

Điều hòa hoạt động gen của sinh vật nhân sơ chủ yếu xảy ra ở giai đoạn

Câu 8:

Gen điều hòa opêron hoạt động khi môi trường

Câu 9:

Trong cấu trúc của một opêron Lac, nằm ngay trước vùng mã hóa các gen cấu trúc là

Câu 10:

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi môi trường không có lactôzơ thì prôtêin ức chế sẽ ức chế quá trình phiên mã bằng cách

Câu 11:

Khi nào thì prôtêin ức chế làm ngưng hoạt động của opêron Lac?

Câu 12:

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, lactôzơ đóng vai trò của chất

Câu 13:

Khởi đầu của một opêron là một trình tự nuclêôtit đặc biệt gọi là

Câu 14:

Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là

Câu 15:

Theo cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi có mặt của lactôzơ trong tế bào, lactôzơ sẽ tương tác với

Câu 16:

Trong một opêron, nơi enzim ARN-polimeraza bám vào khởi động phiên mã là

Câu 17:

Không thuộc thành phần của một opêron nhưng có vai trò quyết định hoạt động của opêron là

Câu 18:

Trình tự nuclêôtit đặc biệt của một opêron để enzim ARN-polineraza bám vào khởi động quá trình phiên mã được gọi là

Câu 19:

Sản phẩm hình thành cuối cùng theo mô hình của opêron Lac ở E.coli là:

Câu 20:

Sản phẩm hình thành trong phiên mã theo mô hình của opêron Lac ở E.coli là:

Câu 21:

Hai nhà khoa học người Pháp đã phát hiện ra cơ chế điều hoà hoạt động gen ở:

Câu 22:

Trong opêron Lac, vai trò của cụm gen cấu trúc Z, Y, A là:

Câu 23:

Trong một opêron, vùng có trình tự nuclêôtit đặc biệt để prôtêin ức chế bám vào ngăn cản quá trình phiên mã, đó là vùng

Câu 24:

Trên sơ đồ cấu tạo của opêron Lac ở E. coli, kí hiệu O (operator) là:

Câu 25:

Trên sơ đồ cấu tạo của opêron Lac ở E. coli, vùng khởi động được kí hiệu là:

Câu 26:

Khi nào thì cụm gen cấu trúc Z, Y, A trong opêron Lac ở E. coli không hoạt động?

Câu 27:

Khi nào thì cụm gen cấu trúc Z, Y, A trong opêron Lac ở E. coli hoạt động?

Câu 28:

Hai nhà khoa học nào đã phát hiện ra cơ chế điều hoà opêron?

Bắt đầu ngay
11 1.378