Trắc nghiệm Tiếng Anh chuyên đề Động từ khuyết thiếu Would & Wouldn't

Bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh thực hành

Mã số: 09980. Đã có 271 bạn thử.

English Grammar: Modal Verbs - Would & Wouldn't

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến chuyên đề Cách sử dụng Would và Wouldn't trong Tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Kiểm tra Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập Tiếng Anh gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm khác nhau giúp bạn đọc củng cố kiến thức đã học về cấu trúc, cách dùng của Would Wouldn't.

Một số bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh khác:

Choose the correct answer for each following sentence.
1. I knew he would _____ famous one day.
2. He said that ________ help me.
3. I asked him to walk faster but he ________ at first.
4. As children we would _____ together every day.
5. Nobody knew that one day he _____ be rich.
6. If you asked me _____ say you were crazy.
7. Would you _____ to go?
8. Do you think he'd help? | I'm sure _____ if you asked.
9. He would _____ to be improving.
10. We want to play tennis. I wish _____ stop raining.
11. I ____________ do it if I thought it necessary.
12. She ______________ have said that if she hadn't been convinced she was right.
Bắt đầu ngay
1 271